Czwartek, 19 lipca 2018 r. | imieniny: Alfreda, Wincentego

UWAGA! Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy PDF Drukuj
UWAGA! Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy.

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie, Przyborów 192, 32-823 Szczepanów.

II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:

1. Nazwa stanowiska: Główny Księgowy

2. Wymiar czasu pracy: ½ etatu - 20 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

6) wykształcenie minimum średnie oraz min. 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni

staż pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem księgowości budżetowej,

IV. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;

2) znajomość obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości Vulcan Księgowość Optivum i Płatnik;

3) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.

.

V. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

Prowadzenie rachunkowości jednostki;

1) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

2) opracowanie planu i sprawozdań finansowych;

3) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną;

4) realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niewymienionych wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego;

5) terminowe sporządzanie deklaracji VAT i rozliczanie należnego podatku VAT. 6) współpraca z samorządowymi jednostkami budżetowymi w zakresie rozliczeń podatku VAT „centralizacja rozliczeń VAT w gminie”. 7) prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 8) klasyfikowanie przyjmowanych składników mienia do odpowiednich grup, podgrup i rodzajów w celu poprawnego ujęcia w prowadzonej ewidencji.

9) rozliczenie rocznych i okresowych inwentaryzacji majątku trwałego i obrotowego jednostki, zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną, wycena spisów z natury w zakresie prowadzonej ewidencji ilościowo – wartościowej oraz ustalanie różnic inwentaryzacyjnych.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku;

Stanowisko w pomieszczeniu jednoosobowym, usytuowanym w budynku szkoły na parterze. Praca w wymiarze 0,5 etatu, w tym przy komputerze.

VII. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny opatrzony klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm)”,

2) życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie;

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

5) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata

VIII. Miejsce i termin składania dokumentów:

1) oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać pocztą lub składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko głównego księgowego" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 w sekretariacie szkoły.

adres: Zespół Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie

Przyborów 192

32-823 Szczepanów

2) oferty złożone po wymienionym wyżej terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu). O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

3) dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły pod numerem

tel. 14 6847044 w godzinach 8-15.

Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Przyborowie

mgr Jan Kowal

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information