Środa, 18 września 2019 r. | imieniny: Stefanii, Irmy

UWAGA!!! Nabór na stanowisko urzędnicze Referent ds. Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i drogownictwa w Urzędzie Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
UWAGA!!! Nabór na stanowisko urzędnicze Referent ds. Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i drogownictwa w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Wójt Gminy Borzęcin ogłasza Nabór na stanowisko urzędnicze Referent ds. Zbiorowego Zaopatrzenia w Wodę i drogownictwa w Urzędzie Gminy Borzęcin.

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Borzęcin, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin.
II. Określenie stanowiska , na które odbywa się nabór:
1. Nazwa stanowiska: Referent ds. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i drogownictwa.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.
III. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem,
6) wykształcenie min. średnie techniczne,
7) staż pracy min. 2 lata.

 IV. Wymagania dodatkowe:

1) biegła znajomość obsługi komputera i umiejętność korzystania z Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu Microsoft Office, Open Office,
2) uprawnienia do kierowania samochodem osobowym,
3) preferowany staż pracy w zakładzie lub przedsiębiorstwie wodno - kanalizacyjnym, administracji rządowej lub samorządowej,
4) umiejętność sporządzania pism, umów, decyzji administracyjnych,
5) zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
6) wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia, stosowania przepisów prawnych, komunikatywność, odporność na stres,
7) ogólna znajomość aktów prawnych niezbędnych do wykonywania zadań przewidzianych na stanowisku, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
b) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1260 )
c) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 oraz 2019 r. poz. 60 i 730 ),
d) instrukcji kancelaryjnej rozporządzenie prezesa rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
e) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
f) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbi orowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
g) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
h) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
i) ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych.

V. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

I. W zakresie realizacji zadań zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

1) wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej,
2) uzgadnianie dokumentacji przyłączy wodociągowych,
3) dokonywanie odbiorów przyłączy wodociągowych,
4) uzgadnianie innych projektów w zakresie usytuowania innych obiektów względem sieci wodociągowej,
5) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych prowadzonych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w zakresie usytuowania innych obiektów względem sieci wodociągowej,
6) przygotowanie umów z odbiorcami wody,
7) kontrola nad korzystaniem z wody przez odbiorców,
8) przestrzeganie systematycznego zlecania badania wody zgodnie z harmonogramem badań uzgodnionym z SANEPID-em,
9) kontrola stanu utrzymania sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie sołectw Bielcza, Łęki i Przyborów,
10) kontrola zasuw na sieci wodociągowej przez zamykanie ich i otwieranie przynajmniej raz
w roku,
11) prowadzenie spraw związanych z eksploatacją wodociągu: organizowanie napraw w przypadku awarii sieci i przyłączy wodociągowych, wymiana liczników, wymiana plomb, kontrola zużycia wody,
12) koordynacja w zakresie dostawy i rozliczenia wody od RPWiK w Brzesku,
13) koordynacja w zakresie eksploatacji wodociągu w pozostałych sołectwach Gminy Borzęcin, prowadzonej przez Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej,
14) dokonywanie odczytów liczników wodociągowych,
15) opiniowanie możliwości korzystania z sieci wodno - kanalizacyjnej na nowych terenach zabudowy,
16) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,dokonywanie odbiorów przyłączy wodociągowych.

II. W zakresie realizacji zadań drogowych:

1) wnioskowanie w sprawie oznakowania dróg gminnych i publicznych,
2) realizacja umów na konserwacje oświetlenia ulicznego,
3) prowadzenie spraw w zakresie rozliczeń kosztów oświetlenia ulicznego,
4) planowanie i realizacja modernizacji i rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego,
5) okresowe przeglądy stanu technicznego dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
6) wnioskowanie w sprawie zaliczenia dróg właściwych kategorii oraz prowadzenie ewidencji dróg gminnych i ich oznakowania.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. umowa o pracę na czas określony do 6 miesięcy (z ewentualnym obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym) i możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
2. pełny wymiar czasu pracy,
3. praca jednozmianowa w podstawowym systemie czasu pracy,
4. praca w siedzibie Urzędu oraz kontrole i przeglądy obiektów w terenie.

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Borzęcinie w m-cu kwietniu 2019 roku wynosił 0 % ogółu zatrudnionych.

VIII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny opatrzony klauzulą : „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”,
2. Życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
3. Potwierdzone własnoręcznie za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających
wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
4. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
5. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
6. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być podpisane własnoręcznym podpisem przez kandydata.

IX. Sposób i termin składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy w Borzęcinie albo przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 583g, 32-825 Borzęcin z dopiskiem: „Nabór kandydatów na stanowisko : „ Referent ds. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i drogownictwa”.
2. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2019r. – decyduje data wpływu dokumentów do adresata.

X. Inne informacje:

1. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub testu,
2. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie, złożone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Ogłoszenie o naborze oraz wszelkie informacje związane z przedmiotowym naborem będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie.

4. Wójt Gminy Borzęcin zastrzega sobie prawo:

- odwołania konkursu bez podania przyczyny,
- nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

5. Bliższe informacje o konkursie można uzyskać pod nr tel. 14 68 46 007 lub 14 68 46 370 wew. 25

Borzęcin dnia 27.05.2019r.

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information