Środa, 18 września 2019 r. | imieniny: Stefanii, Irmy

UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w gminie Borzęcin na sprzedaż PDF Drukuj Email
UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w gminie Borzęcin na sprzedaż.
PrzechwytywanieWójt Gminy Borzęcin 
na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 
ogłasza 
PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Borzęcin.
I. Dziewiąty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą  między  innymi  działki  oznaczone  w  ewidencji  gruntów  i  budynków  numerami:
  1. 4344/41  o  powierzchni   0,0900 ha,
  2. 4344/81  o  powierzchni   0,0833 ha,
  3. 4344/82  o  powierzchni   0,0825 ha,
  4. 4344/83  o  powierzchni   0,0813 ha,
  5. 4344/90  o  powierzchni   0,0837 ha,
  6. 4344/91  o  powierzchni   0,0823 ha,
stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w  Brzesku  prowadzona  jest  księga  wieczysta  nr  TR1B/00047913/3.                                                     
Działki są zlokalizowane we wschodniej części miejscowości Borzęcin w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla budownictwa jednorodzinnego w odległości około 1,5 km od centrum wsi i około 18 km od centrum Brzeska, mają kształty regularne zbliżone do prostokątów o powierzchni w przedziale od 813 m2 do 900 m2. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, nieruchomość w całości jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej:  energetycznej,  gazowej  i  wodociągowej. 
 
Ograniczenia nieruchomości:  nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona innymi  ograniczonymi  prawami  rzeczowymi.  Dział  III  i  Dział  IV  księgi  wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość  nie  jest  przedmiotem  jakichkolwiek  zobowiązań. 
 
Terminy przeprowadzenia przetargów: pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 27 września 2016 roku, drugi przetarg w dniu 18 listopada 2016 roku, trzeci 19 grudnia 2016 roku, czwarty 20 lutego 2017  roku,  piąty  6  czerwca  2017  roku, szósty przetarg odbył się w dniu 10 października 2017 roku, siódmy  przetarg  odbył  się  w  dniu 7 grudnia 2017 roku,  natomiast  ósmy  przetarg  odbył  się  w  dniu 8  stycznia  2019  roku   –   przetargi  zakończyły  się  wynikiem  negatywnym.
 
Przetargi odbędą się dnia 27 czerwca 2019 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15.
Przetargi  przeprowadzone  zostaną  bezpośrednio po sobie,  zgodnie  z  podaną  kolejnością,  począwszy od  godziny 9:00,  kolejno:  
1. godz.  9:00  - działka  4344/41  cena wywoławcza  22 000,00 zł  plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
2. godz.  9:10  - działka  4344/81  cena wywoławcza  22 900,00 zł  plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
3. godz.  9:20 - działka  4344/82  cena wywoławcza  22 600,00 zł  plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,  
4. godz.  9:30 - działka  4344/83  cena wywoławcza  22 300,00 zł  plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT, 
5. godz.  9:40 - działka  4344/90   cena wywoławcza  23 000,00 zł  plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
6. godz.  9:50 - działka  4344/91  cena wywoławcza  22 600,00 zł  plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT.
                                                                                                                                                 
W przetargach  mogą  brać  udział  krajowe  i  zagraniczne  osoby  fizyczne  i  prawne,  pod  warunkiem,  że:
1.wpłacą wadium w niżej określonej wysokości najpóźniej do 21 czerwca 2019 roku (piątek), w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa nr: 81 8591 0007 0100 0000 6350 0012, z dopiskiem „Wadium do przetargu – zakup działki”– (ze wskazanym numerem ewidencyjnym i położeniem działki),  przy czym za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków pieniężnych      na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa. Tytuł wpłaty wadium winien  jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.
                                                                               
Wysokość  wadium  wynosi  10 %  ceny  wywoławczej:
1.   działka     4344/41    –     2 200,00 złotych,  
2.   działka     4344/81    –     2 290,00 złotych,                     
3.   działka     4344/82    –     2 260,00 złotych,                                 
4.   działka     4344/83    –     2 230,00 złotych,             
5.   działka     4344/90    –     2 300,00 złotych,                                       
6.   działka     4344/91    –     2 260,00 złotych.      
                                                 
2. złożą  pisemne  oświadczenie,  iż  zapoznali  się  z  warunkami  przetargu  i  przyjmują  je bez  zastrzeżeń,  
 
3. złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się  ze stanem faktycznym  i  prawnym  przedmiotu przetargu i  przyjmują  go  bez  zastrzeżeń. 
 
W przetargach mogą wziąć  udział  osoby,  które  wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości lub paszport.
W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli. Ponadto osoby przystępujące do przetargu, jako pełnomocnicy, winni przedłożyć w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro – pokój  nr 20, najpóźniej w terminie do: 21 czerwca 2019 roku (piątek) właściwe pełnomocnictwo nie koniecznie notarialne, a w przypadku osób prawnych – aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w określonym terminie, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy  zgoda  ta  jest  wymagana. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu muszą przystapić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka, wadium musi być wpłacone przez obojga współmałżonków.
Uczestnik, który zamierza przystąpić do licytacji więcej niż jednej działki musi dokonać wpłaty wadium osobno  na  każdą  z  licytowanych  działek.
 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z  zaokrągleniem w górę do  pełnych  dziesiątek  złotych.
Wpłata całości zaoferowanej ceny sprzedaży działki ustalona w drodze licytacji,  pomniejszona  o wpłacone wadium, winna zostać uiszczona na konto Urzędu Gminy w  KBS 0/Szczurowa nr:  49 8591 0007 0100 0000 6350 0006, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w  Borzęcinie.
 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) na wskazany przez oferenta rachunek bankowy, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia  przetargu  wynikiem  negatywnym.
 
Wadium  wniesione  w  pieniądzu przez  uczestnika przetargu, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na poczet ceny  nabycia  nieruchomości  w  dniu  zapłaty  pełnej  ceny  nabycia  nieruchomości.                                                                                                                                       
 
Wadium  przepada  na  rzecz  Urzędu  Gminy,  jeżeli oferent:
1) nie  dokona   wpłaty  oferowanej  ceny   nabycia  nieruchomości  w   wyznaczonym  przez   Wójta  Gminy terminie,
2) uchyli się od  zawarcia umowy  sprzedaży  nieruchomości  w  formie  aktu  notarialnego w  wyznaczonym przez  Wójta  Gminy  terminie.
 
Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania wyżej wymienionego  zezwolenia.                                                                                                                                                                               
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.                                                                                            
Wójt  Gminy  Borzęcin  zastrzega  sobie  możliwość  odwołania  przetargu  z  przyczyn  uzasadnionych,  niezwłocznie  podając  informację  na  piśmie o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i z tego tytułu  nie  przysługuje  oferentom  roszczenie  przeciwko  Gminie  Borzęcin.
 
Dodatkowe  informacje:
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt Nabywcy, Gmina nie bierze  odpowiedzialności  za  ewentualne  różnice  w  powierzchni  działki.                                                                 
 
Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości:  jej obszar, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic wyżej wymienionej nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej  sprzedaży.  
Nabywca  przejmuje  nieruchomość  w  stanie  istniejącym.                                                              
Wszelkie koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty taksy notarialnej i  koszty  związane  z  postępowaniem  wieczysto-księgowym,  w  całości  ponosi  nabywca  nieruchomości.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej mogą być wykorzystywane przez nabywcę  tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku konieczności przełożenia obciążeń z uwagi na ewentualność kolizji z zamierzoną inwestycją, nabywca zobowiązany będzie do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w  uzgodnieniu  z  jednostkami  branżowymi i właścicielami sieci.
 
Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach  na stronie internetowej http://www.pgn.net.pl/, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na  tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce  „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej  Gminy Borzęcin  www.borzecin.pl.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684 – 63 – 72  lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 9:00  do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.
 
Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information