Czwartek, 19 kwietnia 2018 r. | imieniny: Adolfa, Tymona

UWAGA! Mieszkanie w "Domu Nauczyciela" w Przyborowie na sprzedaż PDF Drukuj Email
UWAGA! Mieszkanie w "Domu Nauczyciela" w Przyborowie na sprzedaż .

dom-nauczycielaNa podstawie art. art. 28 ust. 1 i 2 art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.), oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DZ.U. z 2014 r. poz 1490) Wójt Gminy Borzęcin ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Przyborów, stanowiącego własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny Nr 5 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i ułamkowym udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym Nr 183 w miejscowości Przyborów, Gmina Borzęcin dla której Sąd Rejonowy w Brzesku prowadzi księgę wieczystą KW Nr TR1B/00064556/7, stanowiącej własność Gminy Borzęcin.

Struktura funkcjonalna lokalu: 2 pokoje, kuchnia, łazienka o powierzchni użytkowej 47,70 m2 plus komunikacja wewnętrzna i piwnica 8,60 m2. Ułamkowy udział lokalu w części wspólnej wynosi 0,1496. 

Link do geoportalu dostępny TUTAJ

Budynek posiada następujące wyposażenie instalacyjne:

- elektryczne (we wszystkich pomieszczeniach punkty odbioru),
- woda z sieci wodociągowej,
- kanalizacja odprowadzana do zbiornika wybieralnego,
- ogrzewanie gazowe.

Stan techniczny - średni.

Cena wywoławcza do przetargu wynosi - 73.900,00 złotych. Obowiązuje wpłata wadium w wysokości - 7.390,00 złotych. Minimalne postąpienie wynosi – 740,00 złotych.

Obciążenia i zastrzeżenia dotyczące nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, wolna jest od wszelkich ciężarów i ograniczeń, oraz nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

Przetarg na sprzedaż działki odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 r. (środa) o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin, pokój nr 15.

Wartość postąpienia wynosić będzie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej brutto licytowanej nieruchomości, w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W przetargu mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, pod warunkiem, że:

1. wpłacą wadium w wyżej określonej wysokości najpóźniej do 5 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy w KBS/O Szczurowa nr: 81 8591 0007 0100 0000 6350 0012, z dopiskiem „Wadium do przetargu – zakup lokalu mieszkalnego", przy czym za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu, którego wpłata dotyczy. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

2. złożą pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń,

3. złożą pisemne oświadczenie, iż zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjmują go bez zastrzeżeń.

W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport). W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

Ponadto osoby przystępujące do przetargu, jako pełnomocnicy, winni przedłożyć w Urzędzie Gminy Borzęcin II piętro pok. 24, najpóźniej do 2 czerwca 2017 r. ( piątek ) właściwe pełnomocnictwo – jeżeli uczestnik przetargu działa przez pełnomocnika, a w przypadku osób prawnych – aktualny wyciąg osób prawnych – aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich. Aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru winien być wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w określonym terminie , nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.,o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców _ Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, bądź umowę rozdzielności majątkowej – jeżeli oferentem jest osoba pozostająca w związku z małżeńskim.

Wpłata całości zaoferowanej ceny sprzedaży działki ustalona w drodze licytacji, pomniejszona o wpłacone wadium, winna zostać uiszczona na konto Urzędu Gminy w KBS O/Szczurowa nr: 49 8591 0007 0100 0000 6350 0006, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy Borzęcin.

 Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) na wskazany przez oferenta rachunek bankowy, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Do przetargu należy zgłosić się z dowodem wpłaty wadium.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli oferent:

1) nie dokona wpłaty oferowanej ceny nabycia nieruchomości w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy,
2) uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy.

Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania wyżej wymienionego zezwolenia.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wójt Gminy Borzęcin zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych , niezwłocznie podając informację na piśmie o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko Gminie Borzęcin.

Dodatkowe informacje

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem faktycznym nieruchomości oraz z granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów i budynków.

Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczeń, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości" i na stronie internetowej Borzęcina www.borzecin.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanej nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: 14 6740373, przesyłając zapytanie faksem (14) 684-63-72 lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro pokój nr 24 – w poniedziałki od godziny 9:00 do 17:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z Anną Rogóż pod nr tel.: (14) 6740373 lub drogą elektroniczną pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information