Czwartek, 19 lipca 2018 r. | imieniny: Alfreda, Wincentego

UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane i rolne w gminie Borzęcin na sprzedaż PDF Drukuj Email
UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane i rolne w gminie Borzęcin na sprzedaż.

Bez-nazwy-2 copy copy copyWójt Gminy Borzęcin na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Borzęcin.

Wszystkie działki w geoportalu można zobaczyć TUTAJ

I. Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

 1. 5654/13 o powierzchni 0,1903 ha,
 2. 5654/14 o powierzchni 0,1801 ha,
 3. 5654/15 o powierzchni 0,2996 ha,
 4. 5654/17 o powierzchni 0,2998 ha,
 5. 5654/19 o powierzchni 0,2998 ha,
 6. 5654/21 o powierzchni 0,2998 ha,
 7. 5654/23 o powierzchni 0,2998 ha,
 8. 5654/25 o powierzchni 0,2998 ha,

  stanowiąca własność gminy Borzęcin, położona w obrębie Borzęcin, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr TR1B/00089743/6.

  Działki zlokalizowane są w zachodniej części miejscowości Borzęcin w obszarze pomiędzy drogą powiatową z Borzęcina do Brzeska oraz z Borzęcina do Rudy Rysia, w odległości około 2,0 km od centrum wsi i około 16 km od centrum Brzeska, o kształtach regularnych (prostokąt – trapez). Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy, WZ – RPG.6730.24.2017 dnia 7 marca 2017 roku. Rodzaj zabudowy: zabudowa produkcyjno – usługowa. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w dniu wejścia w życie cytowanej ustawy tj.: 30 kwietnia 2016 roku. Nieruchomość w całości była rolna. Dnia 7 marca 2017 roku dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy, przeznaczenie: zabudowa produkcyjno – usługowa. Późniejsze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy nie znosi ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

W myśl art. 1a pkt 2) ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, który brzmi: ''Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych: o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha. Nieruchomości rolne o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha nie podlegają tej ustawie. Zgodnie z tą ustawą działkę rolną o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha nabyć może osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym.

Zgodnie z przepisami cytowanej wyżej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 - z późn. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przeprowadzeniem przetargu dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa w art. 7 cytowanej wyżej ustawy. Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą.

Obciążenia nieruchomości.

Dział III – ''Prawa, roszczenia i ograniczenia'' oraz Dział IV – ''Hipoteka'' Kw Nr TR1B/00089743/6 – nie zawierają wpisów. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25 sierpnia 2017 roku.

II. Szósty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi między innymi działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem:

3026 o powierzchni 4,65 ha,

stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Przyborów, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00053877/3.

Działka położona jest w południowo – zachodniej części miejscowości Przyborów w obszarze pomiędzy drogą powiatową z Borzęcina do Brzeska, a gruntami rolno – leśnymi wsi Szczepanów w odległości około 7 km od centrum Brzeska. Działka z trzech stron otoczona rowami, natomiast od strony wschodniej naturalną granicę działki stanowi staw na działce ewidencyjnej nr 3027/3. Przedmiotowa działka stanowi obszar leśny w części zalesiony i w części zarośnięty (halizna – pastwisko do zalesienia) o wysokim poziomie wód gruntowych. Działka nie posiada prawnie urządzonego dojazdu. W oparciu o ''Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin'' predysponowane przeznaczenie działki – to tereny rolne.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w ''Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin'' do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803- z późn. zm.)

Obciążenia nieruchomości.

Dział III – ''Prawa, roszczenia i ograniczenia'' oraz Dział IV – ''Hipoteka'' Kw Nr TR1B/00053877/3 – nie zawierają wpisów. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Terminy przeprowadzenia przetargów: pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 27 września 2016 roku, drugi przetarg w dniu 18 listopada 2016 roku, trzeci 19 grudnia 2016 roku, czwarty 20 lutego 2017 roku, piąty 6 czerwca 2017 roku – wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

III. Szósty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzi między innymi działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem:

5654/8 o powierzchni 2,4900 ha,

stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Działka oznaczona numerem 5654/8 jest zlokalizowana w południowo – zachodniej części miejscowości w obszarze pomiędzy drogą powiatową z Borzęcina do Brzeska oraz z Borzęcina do Rudy Rysia, w odległości około 2,0 km od centrum miejscowości Borzęcin. Przedmiotowa działka stanowi obszar leśny ograniczony od strony wschodniej drogą powiatową nr 1429K z Borzęcina do Brzeska. Południową granicę działki stanowi rów melioracyjny oznaczony numerem ewidencyjnym 4520. Dojazd do działki drogą powiatową z Borzęcina do Brzeska, która stanowi jej wschodnia granice. Według Planu Urządzenia Lasu przedmiotowa działka, położona jest w oddziale: 5fl, 5gl i 5hl. W opisie taksacyjnym zamieszczono następujące informacje: Siedliskowy typ lasu – BMśw – bór mieszany świeży. Teren nizinny, płaski, pokrywa zadarniona, zwarcie umiarkowane, miejscami pełne lub przerywane. Drzewostan w IIb i Ib klasie wieku. Zadrzewienie – 0,8. Wysokość drzewostanu 20 – 25 m. Bonitacja I i Ia. Zasobność grubizny brutto na 1 ha około 300 m3. Skład gatunkowy drzewostanu: 6So spor. Brz, Ol w wieku od 40 – 55 lat. W oparciu o ''Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin'' predysponowane przeznaczenie działki – 60% to tereny leśne, pozostałe – 40% to tereny rolne. Atrakcyjność lokalizacyjna – dobra.

Z uwagi na przeznaczenie nieruchomości w ''Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borzęcin'' do jej sprzedaży mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z 13 kwietnia 2016 r., o lasach (Dz. U. z 27 kwietnia 2016 r., poz. 586).

Obciążenia nieruchomości.

Dział III – ''Prawa, roszczenia i ograniczenia'' oraz Dział IV – ''Hipoteka'' Kw Nr TR1B/00055445/0 – nie zawierają wpisów. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Terminy przeprowadzenia przetargów: pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 27 września 2016 roku, drugi przetarg w dniu 18 listopada 2016 roku, trzeci 19 grudnia 2016 roku, czwarty 20 lutego 2017 roku, piąty 6 czerwca 2017 roku – wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym

IV. Szósty publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

 1. 4344/41 o powierzchni 0,0900 ha,
 2. 4344/81 o powierzchni 0,0833 ha,
 3. 4344/82 o powierzchni 0,0825 ha,
 4. 4344/83 o powierzchni 0,0813 ha,
 5. 4344/89 o powierzchni 0,0852 ha,
 6. 4344/90 o powierzchni 0,0837 ha,
 7. 4344/91 o powierzchni 0,0823 ha,
 8. 4344/92 o powierzchni 0,0803 ha,
 9. 4344/93 o powierzchni 0,0862 ha,
 10. 4344/98 o powierzchni 0,0828 ha,
 11. 4344/99 o powierzchni 0,0806 ha,
 12. 4344/100 o powierzchni 0,0993 ha,

stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00047913/3.

Działki są zlokalizowane we wschodniej części miejscowości Borzęcin w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla budownictwa jednorodzinnego w odległości około 1,5 km od centrum wsi i około 18 km od centrum Brzeska, mają kształty regularne zbliżone do prostokątów o powierzchni w przedziale od 803 m2 do 993 m2. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, nieruchomość w całości jest przeznaczona pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Obciążenia nieruchomości.

Dział III – ''Prawa, roszczenia i ograniczenia'' oraz Dział IV – ''Hipoteka'' Kw Nr TR1B/00047913/3 – nie zawierają wpisów. Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

Terminy przeprowadzenia przetargów: pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 27 września 2016 roku, drugi przetarg w dniu 18 listopada 2016 roku, trzeci 19 grudnia 2016 roku, czwarty 20 lutego 2017 roku, piąty 6 czerwca 2017 roku – wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przetargi odbędą się dnia 10 października 2017 roku (wtorek) o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 15. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 900 , kolejno:

 1. godz. 900 - działka 5654/13 cena wywoławcza 34 500,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 2. godz. 910 - działka 5654/14 cena wywoławcza 32 500,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 3. godz. 920 - działka 5654/15 cena wywoławcza 54 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 4. godz. 930 - działka 5654/17 cena wywoławcza 54 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 5. godz. 940 - działka 5654/19 cena wywoławcza 54 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 6. godz. 950 - działka 5654/21 cena wywoławcza 54 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 7. godz. 1000 - działka 5654/23 cena wywoławcza 54 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 8. godz. 1010 - działka 5654/25 cena wywoławcza 54 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 9. godz. 1020 - działka 4344/41 cena wywoławcza 20 920,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 10. godz. 1030 - działka 4344/81 cena wywoławcza 21 900,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 11. godz. 1040 - działka 4344/82 cena wywoławcza 21 600,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 12. godz. 1050 - działka 4344/83 cena wywoławcza 21 300,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 13. godz. 1100 - działka 4344/89 cena wywoławcza 22 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 14. godz 1110 - działka 4344/90 cena wywoławcza 22 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 15. godz. 1120 - działka 4344/91 cena wywoławcza 21 600,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 16. godz. 1130 - działka 4344/92 cena wywoławcza 21 100,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 17. godz. 1140 - działka 4344/93 cena wywoławcza 22 600,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 18. godz. 1150 - działka 4344/98 cena wywoławcza 21 700,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 19. godz. 1200 - działka 4344/99 cena wywoławcza 21 100,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 20. godz. 1210 - działka 4344/100 cena wywoławcza 26 000,00 zł plus obowiązujący na dzień sprzedaży podatek VAT,
 21. godz. 1220 - działka 3026 cena wywoławcza 90 000,00 zł zwolniona z podatku VAT,
 22. godz. 1230 - działka 5654/8 cena wywoławcza 107 000,00 zł zwolniona z podatku VAT.

Nieruchomości, o których mowa wyżej, nie są obciążone hipoteką, wolne są od wszelkich ciężarów i ograniczeń, oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

 

W przetargach mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem, że:

1. wpłacą wadium w niżej określonej wysokości najpóźniej do 5 października 2017 roku (czwartek), w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa nr: 81 8591 0007 0100 0000 6350 0012, z dopiskiem „Wadium do przetargu – zakup działki”– (ze wskazanym numerem ewidencyjnym i położeniem działki), przy czym za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wysokość wadium:

 1. działka 5654/13 – 3 450,00 złotych,
 2. działka 5654/14 – 3 250,00 złotych,
 3. działka 5654/15 – 5 400,00 złotych,
 4. działka 5654/17 – 5 400,00 złotych,
 5. działka 5654/19 – 5 400,00 złotych,
 6. działka 5654/21 – 5 400,00 złotych,
 7. działka 5654/23 – 5 400,00 złotych,
 8. działka 5654/25 – 5 400,00 złotych,
 9. działka 4344/41 – 2 090,00 złotych,
 10. działka 4344/81 – 2 190,00 złotych,
 11. działka 4344/82 – 2 160,00 złotych,
 12. działka 4344/83 – 2 130,00 złotych,
 13. działka 4344/89 – 2 200,00 złotych,
 14. działka 4344/90 – 2 200,00 złotych,
 15. działka 4344/91 – 2 160,00 złotych,
 16. działka 4344/92 – 2 100,00 złotych,
 17. działka 4344/93 – 2 200,00 złotych,
 18. działka 4344/98 – 2 100,00 złotych,
 19. działka 4344/99 – 2 100,00 złotych,
 20. działka 4344/100 – 2 100,00 złotych,
 21. działka 3026 – 9 000,00 złotych,
 22. działka 5654/8 – 10 700,00 złotych,

2. złożą pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń,

3. złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjmują go bez zastrzeżeń.

W przetargach mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości, a odnośnie nieruchomości rolnych opisanych w poz.: I, II i III dodatkowo spełniające warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości lub paszport, a uczestnik przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej opisanej w poz.: I, II i III również dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymienionych w art. 6 i 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego.

 

W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli. Ponadto osoby przystępujące do przetargu, jako pełnomocnicy, winni przedłożyć w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro – pokój nr 20, najpóźniej w terminie do: 5 października 2017 roku (czwartek) właściwe pełnomocnictwo nie koniecznie notarialne, a w przypadku osób prawnych – aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich. Aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru winien być wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w określonym terminie, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków, wymagane jest przedłożenie

pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego, zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2016 r., poz. 406 ze zm.).

Uczestnik, który zamierza przystąpić do licytacji więcej niż jednej działki musi dokonać wpłaty wadium osobno na każdą z licytowanych działek.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłata całości zaoferowanej ceny sprzedaży działki ustalona w drodze licytacji, pomniejszona o wpłacone wadium, winna zostać uiszczona na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa nr: 49 8591 0007 0100 0000 6350 0006, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Borzęcinie.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) na wskazany przez oferenta rachunek bankowy, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli oferent:

1) nie dokona wpłaty oferowanej ceny nabycia nieruchomości w wyznaczonym przez Wójta Gminy

terminie,

2) uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego w wyznaczonym

przez Wójta Gminy terminie.

Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania wyżej wymienionego zezwolenia.

Umowy przenoszące własność nieruchomości rolnych opisanych w poz.: I i II zostaną zawarte w przypadku gdy Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz Lasy Państwowe nie skorzystają z prawa pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

Wójt Gminy Borzęcin zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, niezwłocznie podając informację na piśmie o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko Gminie Borzęcin.

Dodatkowe informacje:

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt Nabywcy, Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni działki.

Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości: jej obszar, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic wyżej wymienionej nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Koszty notarialne w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku konieczności przełożenia obciążeń z uwagi na ewentualność kolizji z zamierzoną inwestycją, nabywca zobowiązany będzie do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia o przetargach w prasie codziennej (Gazeta Krakowska), poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie (I i II piętro) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości” i na stronie internetowej Gminy Borzęcin www.borzecin.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20, przesyłając zapytanie faksem (14) 684 – 63 – 72 lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro, pokój nr 20 – w poniedziałki od godziny 900 do 1700, od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Nieruchomości można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.

Borzęcin, 7 września 2017 r.

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information