Czwartek, 21 marca 2019 r. | imieniny: Benedykta, Lubomiry

O samorządowych inwestycjach na Rocznej Konferencji Prasowej Gminy Borzęcin 2018 PDF Drukuj Email
O samorządowych inwestycjach na Rocznej Konferencji Prasowej Gminy Borzęcin 2018.

DSCN0026Na Rocznej Konferencji Prasowej Gminy Borzęcin 2018, która odbyła się w sali narad Domu Ludowego wójt Janusz Kwaśniak przedstawił mediom lokalnym i regionalnym informację dotyczącą realizacji budżetu oraz planów inwestycyjnych na bieżący rok, które aktualnie samorząd wdraża w życie. Poniżej przedstawiamy Państwu kilka wybranych zagadnień z tej prezentacji.

Uchwalony 19 grudnia ub.r. budżet gminy Borzęcin na 2018 rok zamyka się po zmianach dochodami w wysokości 36 milionów 144 tysiące 42 złote i wydatkami w wysokości 35 milionów 210 tysięcy 141 złotych. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę w kwocie 933 tysiące 902 złote, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych papierów wartościowych. Na inwestycje zapisano w budżecie kwotę 4 miliony 55 tysięcy 525 złotych. Kilka słów o najważniejszych z nich.

1.Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Borzęcinie.

Projekt przewiduje termomodernizację ścian i stropu, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie pokrycia dachu, przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni w oparciu o gazową absorpcyjną pompę ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej PV oraz wymianę oświetlenia na LED. Dzięki realizacji zadania znacznemu obniżeniu ulegną koszty utrzymania obiektu, a miejsce zyska nowy, estetyczny wygląd. Całkowita wartość inwestycji wg kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwota 1 miliona 206 tysięcy 858 złotych, z czego pozyskane dofinansowanie to kwota 546 tysięcy 742 złotych. Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice" został złożony w partnerstwie. Budynek Urzędu Gminy w Borzęcinie jest ostatnim wymagającym termomodernizacji, czynnym obiektem użyteczności publicznej w gminie Borzęcin.

2. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Borzęcinie Górnym.

Projekt przewiduje wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku remizy OSP na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami, infrastrukturą techniczną, drogową, małą architekturą i zielenią oraz budową ogrodzenia. Rozbudowa będzie polegać na wydłużeniu budynku o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, na piętrze salę wielofunkcyjną z zapleczem, na poddaszu salę szkoleniową dla strażaków z zapleczem. Przebudowa części istniejącej polegać będzie na dobudowie do budynku zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wprowadzeniu w istniejącą strukturę budowlaną ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych oraz wydzieleniu na parterze zaplecza sanitarnego dla straży, a na piętrze i poddaszu węzłów sanitarnych. Całkowita wartość projektu według kosztorysu inwestorskiego zamyka się kwotą 2 miliony 288 tysięcy 141 złotych, z czego dofinansowanie RPO WM wyniesie 1 milion 299 tysięcy 625 złotych.

W ramach działania 11.2. Odnowa Obszarów Wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 gmina złożyła 2 wnioski i obydwa zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania w ramach konkursu. Wniosek na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123” uzyskał w łącznej ocenie 71 punktów i został sklasyfikowany na 12. miejscu listy podstawowej, natomiast drugi z wniosków dot. zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Remizy OSP w Borzęcinie Dolnym” uzyskał 57 punktów i znajduje się na 13. miejscu listy rezerwowej. Od oceny drugiego z wniosków gmina złożyła odwołanie i czeka na jego rozstrzygnięcie. Zauważyć przy tym należy, że jest duża szansa na dofinansowanie zadań również z listy rezerwowej ze względu na planowane przesunięcia wolnych środków w ramach RPO.
Niezależnie od wyżej wymienionych rozstrzygnięć inwestycja w Borzęcinie Dolnym będzie także realizowana.

3. Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym.

W piątek, 20 kwietnia br. w Myślenicach, podczas inauguracji projektu „Małopolskie boiska” Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin odebrał promesę na dofinansowanie zadania budowy boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym na najwyższą możliwą kwotę dofinansowania 194 tysięcy 542 złotych. W ramach realizowanych prac powstanie boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20x40 metrów z funkcjami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i w tenisa ziemnego. Dotychczasową urazogenną nawierzchnię asfaltową istniejącego boiska do koszykówki i piłki ręcznej oraz ziemno-żwirową boiska do piłki nożnej zastąpi bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa. Teren wokół boiska zostanie utwardzony, wykonane zostaną piłkochwyty oraz zainstalowane ławki dla zawodników i widzów.
Koszt realizacji zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim zamyka się kwotą blisko 430 tysięcy złotych.

4. Budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Borzęcin.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w bieżącym roku gmina Borzęcin wespół z samorządem powiatu brzeskiego przy partycypacji 50/50 przystąpiła do budowy chodników w ciągach dróg powiatowych. Prace realizowane będą w trzech miejscowościach: w Bielczy, w Borzęcinie i w Przyborowie.

W miejscowości Bielcza chodnik wraz z kanalizacją deszczową wybudowany zostanie w ciągu drogi powiatowej nr K1340 Mokrzyska – Radłów. Prace prowadzone będą na odcinku o długości 184 metry, począwszy od posesji nr 1 do istniejącego chodnika. Szacowany koszt robót budowlanych zamknie się kwotą 165 tysięcy 600 złotych.

W Borzęcinie zadanie będzie realizowane w ciągu drogi powiatowej Wola Dębińska –Bielcza – Zaborów nr K1421 na odcinku o długości 316 metrów od istniejącego chodnika do tzw. Ciernia. W ramach realizowanych prac wykonana zostanie nawierzchnia chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżem. Szacowany koszt robót budowlanych zamknie się kwotą 110 tysięcy 600 złotych.

Realizowane w poprzednich latach prace będą kontynuowane również w Przyborowie. Nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową o długości 360 metrów zostanie wybudowany w ciągu drogi powiatowej nr K1431 „Przyborów przez wieś” na odcinku począwszy od istniejącego chodnika w kierunku „Końca”. Szacowany koszt budowy zamyka się kwotą 324 tysięcy złotych.

Wartość realizowanych prac, związanych z budową chodników zamknie się w sumie kwotą blisko 600 tysięcy złotych.

5. Przebudowa i modernizacja dróg na terenie Gminy Borzęcin.

- Przed kilkoma tygodniami rozpoczęły się prace budowlane związane z kompleksową przebudową dróg powiatowych na odcinku Wola Dębińska - Bielcza. Na terenie gminy Borzęcin przebudowa prowadzona jest na długości 2 kilometrów 761 metrów. Gmina partycypuje finansowo w realizacji zadania w wysokości 20% kosztów wkładu własnego przebudowy dróg oraz 50 % kosztów wkładu własnego do budowy chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Warysia i Borzęcina do kościoła.
Zakres przewidzianych do wykonania na terenie gminy Borzęcin robót obejmuje: roboty przygotowawcze i ziemne, przebudowę przepustów i odtworzenie rowów przydrożnych, wzmocnienie konstrukcji drogi, przebudowę skrzyżowań, poszerzenie jezdni drogi do szerokości 5,50 – 6,00 metrów, wykonanie nowych nawierzchni bitumicznych, budowę chodnika na odcinku o długości 255 metrów bieżących, utwardzenie poboczy i montaż urządzeń infrastruktury technicznej i bezpieczeństwa ruchu.
Realizacja tej inwestycji, dzięki zastosowanej technologii wzmocni konstrukcję dróg, a poprzez przebudowę skrzyżowań usprawni komunikację co ma niebagatelny wpływ na poprawę komfortu przemieszczania się drogami.
Koszt prowadzonych na terenie gminy Borzęcin robót zamknie się kwotą 4 milionów 269 tysięcy 407 złotych. Na realizację inwestycji samorząd powiatu pozyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

- Gmina Borzęcin przystąpiła do realizacji inwestycji przebudowy drogi gminnej nr K250014 „Biedacz – Biadoliny” w miejscowości Bielcza. Droga ta stanowi dla mieszkańców skrót w komunikacji w kierunku Wojnicza i Tarnowa. Prace prowadzone są na odcinku przebiegającym przez teren gminy o długości 650 metrów. Zakres robót obejmuje: wykonanie podbudowy, remont przepustów, odmulenie rowu, wykonanie nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy. Koszt realizacji zadania zamyka się kwotą 122 tysiące 179 złotych.

- W 2017 roku gmina Borzęcin opracowała dokumentację projektową dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi gminnej „Zagórze” łączącej drogę powiatową nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin z nowo wybudowaną drogą gminną Łazy – Rudy Rysie”. Zakres opracowania obejmował projekt drogi klasy L na długości 1,555 km z jezdnią o szerokości podstawowej 6,50 m (2x3,25 m) wraz ze ścieżką rowerową szerokości 2,0 m, rowami odwadniającymi i przepustami. Koszt opracowania dokumentacji zamknął się kwotą 142 tysiące 65 złotych. W grudniu ubiegłego roku Gmina uzyskała decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.
Na realizację inwestycji został przed kilkoma tygodniami złożony wniosek o przyznanie dotacji celowej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Wartość kosztorysowa robót wynosi 5 milionów 542 tysiące 174 złote, z czego wnioskowana kwota dotacji to 4 miliony 405 tysięcy 739 złotych.
Przedmiotowa inwestycja została zaprojektowana w celu wyłączenia transportu ciężarowego o wysokim tonażu z drogi powiatowej nr 1430K Brzesko-Szczepanów-Borzęcin. Nowy ciąg komunikacyjny tworzy skrót do drogi wojewódzkiej nr 768, a poprzez nią do autostrady A-4 i drogi krajowej nr 79 w kierunku Warszawy, co tworzy realne przesłanki dla rozwoju działających na terenie gminy podmiotów gospodarczych oraz dobry klimat dla inwestycji w dziale przemysłu i usług w bezpośrednim otoczeniu drogi.

-Trwają prace projektowe w zakresie budowy drogi gminnej pn.: „Do jezior”. Planowana inwestycja połączy drogę wojewódzką 964 z terenami poeksploatacyjnymi w Borzęcinie i będzie realizowana w ramach zadania „Wykorzystanie zasobów wodnych subregionu tarnowskiego dla wykreowania produktu turystycznego – Pojezierze”. Droga zostanie wybudowana na odcinku 750 metrów. W ciągu drogi powstanie ścieżka pieszo-rowerowa odseparowana od ruchu pasem zieleni, względnie rowem.
Koszt opracowania projektu zamyka się kwotą 60 tysięcy 885 złotych.

6. Wyposażenie Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Realizowany jest kolejny etap doposażenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie. Aktualnie w Ośrodku przebywa 46 podopiecznych. Zakup umeblowania i niezbędnego sprzętu ma na celu niezbędne wyposażenie pokoi i zwiększenie limitu do 81 osób. Kwota zapisana w budżecie na ten cel to 300 tysięcy złotych.

7. Wzrost atrakcyjności turystycznej subregionu tarnowskiego etap I i II.

Gmina Borzęcin realizuje projekt pn. „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I i II”. Etap I obejmuje budowę obiektów rekreacyjnych dla uczestników turystyki rowerowej w miejscowości Waryś. Altana turystyczna wraz z parkingiem i miejscami wypoczynku zostanie wykonana w pobliżu Domu Wiejskiego i budynku byłej szkoły. Działanie ma na celu stworzenie miejsca atrakcyjnego turystyczne i rekreacyjnie. W ramach projektu wykonane zostaną: nawierzchnie dojść wewnętrznych pieszych i placu ogniskowego/grillowego z kostki brukowej, nawierzchnia placu z poliuretanu, stół tenisowy, altana, ławki, stoły, stojaki na rowery i urządzenia zabawowe (huśtawka i zjeżdżalnia). Koszt inwestycji zamyka się kwotą 388 tysięcy 482 złotych, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 185 tysięcy 625 złotych.

II etap projektu zakłada budowę obiektów rekreacyjnych dla uczestników turystyki rowerowej w przysiółkach Borzęcin-Borek i Łazy. Altany turystyczne wraz z parkingami i miejscami wypoczynku zostaną wykonane w pobliżu stadionu w Borzęcinie-Borku i placu zabaw w Łazach. W ramach II etapu projektu wykonane zostaną: nawierzchnie dojść wewnętrznych pieszych i placu ogniskowego z kostki brukowej, nawierzchnia placu z poliuretanu, altany, stół tenisowy, ławki, stojaki na rowery, stoły i urządzenia zabawowe. Koszt realizacji II etapu inwestycji zamyka się kwotą 518 tysięcy 811 złotych, a wartość dofinansowania to kwota 202 tysiące 500 złotych.

DSCN0026DSCN0027DSCN0045DSCN0056DSCN0074

Fot. Andrzej Gruca

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information