Sobota, 24 sierpnia 2019 r. | imieniny: Bartłomieja, Malwiny

Borzęcin. Po raz szósty w bieżącej kadencji obradowała Rada Gminy
Borzęcin. Po raz szósty w bieżącej kadencji obradowała Rada Gminy.

DSC 0538W dniu 29 kwietnia br. w Sali Narad Domu Ludowego w Borzęcinie odbyła się VI Sesja Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023. W trakcie posiedzenia Rada podjęła uchwały w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie za rok 2018,
- poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz granic obwodów prowadzonych przez Gminę Borzęcin, a także przez inne organy prowadzące, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Borzęcin, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2019 r. pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla części wsi Bielcza w jej granicach administracyjnych,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu,
- zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,
- zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin
- rozpatrzenia skarg.

Na Sesji Rady Gminy Borzęcin przedłożono również sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018” za rok 2018.

Więcej: http://www.borzecin.esesja.pl/

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Majowe Świętowanie 2019
Majowe Świętowanie 2019.

Polska flag mapMajówka 2019 – okazja dla wielu do dłuuugiego odpoczynku, dla niektórych od środy 1 maja do niedzieli 5 maja! Nie zapominajmy jednak, że to także sposobność do patriotycznego świętowania.

Przypadające na środę 1 maja Święto Pracy nazywane jest Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy. Pierwsze obchody Święta Pracy w Polsce miały miejsce w 1890 roku i niejednokrotnie odbywały się wbrew woli zaborców. W 1950 roku komunistyczny rząd nadał dniu 1 maja status święta państwowego. W czasach PRL obchodzono je bardzo uroczyście. Tego dnia odbywały się pochody, wiece i zgromadzenia, w których udział często był obowiązkowy lub premiowany możliwością zakupu atrakcyjnych towarów. W Kościele rzymskokatolickim 1 maja jest obchodzony jako święto Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących.

W czwartek 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji biało-czerwone barwy towarzyszą nam nie tylko w miejscach publicznych, ale również na gankach domów i na balkonach w blokowiskach, niekiedy również przy samochodach. Patriotyzm to miłość do wolności, do ojczyzny, do religii i własnego języka, a wyrażamy go przez symbole. Tym najważniejszym jest narodowa flaga w kolorze biało-czerwonym. Biały kojarzy się z niewinnością, z czymś delikatnym i wrażliwym, czyli z czymś dobrym. Czerwony symbolizuje walkę, odwagę, męstwo, ale też cierpienie i krew przelaną na polach bitwy. Musimy pamiętać, że biało-czerwona flaga to barwy narodowe w odpowiednim stosunku długości do szerokości, czyli 5 do 8. Po drugie muszą być białe równe pasy, bez dodatkowych napisów i orła jako znaku godła.

Święto Konstytucji 3 maja to święto narodowe ustanowione na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Uchwalona wtedy konstytucja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Zniosła najgorsze wady ówczesnego systemu prawnego (przede wszystkim libeum veto, które od 1652 roku umożliwiało każdemu Posłowi zerwać Sejm). Ograniczała prawa szlachty, zwiększyła prawa chłopów i zlikwidowała słabości ustroju kraju.
Najpierw święto 3 maja ustanowiono w 1919 roku, czyli po tym, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Po II wojnie światowej było obchodzone jedynie do 1946 roku – wtedy miały miejsce demonstracje studenckie w wielu polskich miastach, po których władze zabroniły publicznych obchodów. W 1951 roku święto zostało zniesione, a przywrócono je ustawą w 1990 roku.
Jako święto narodowe, 3 maja jest dniem wolnym od pracy.

Odpoczywajmy i świętujmy, wywieśmy flagi na cały weekend majowy!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Uwaga!!! W dniu 2 maja br. Urząd Gminy w Borzęcinie nie pracuje
Uwaga!!! W dniu 2 maja br. Urząd Gminy w Borzęcinie nie pracuje.

UG Uprzejmie informujemy, że 2 maja 2019 r. (tj. w czwartek) Urząd Gminy w Borzęcinie nie pracuje.

Share/Save/Bookmark
 
Powstanie nowa droga. Blisko 3,3 miliona dotacji dla gminy Borzęcin
Powstanie nowa droga. Blisko 3,3 miliona dotacji dla gminy Borzęcin.

IMG 4193Kolejna wielomilionowa dotacja dla gminy Borzęcin. Tym razem z Funduszu Dróg Samorządowych, który wesprze budowę drogi gminnej „Zagórze” w Przyborowie kwotą... 3 milionów 253 tysięcy 953 złotych, co stanowi 50 % kosztów realizacji zadania. Budowana od podstaw droga skomunikuje kolejne tereny inwestycyjne oraz wyprowadzi ruch o wysokim tonażu z pobliskich żwirowni poza zwartą zabudowę Borzęcina - Borku, odciążając jednocześnie mocno eksploatowane przez pojazdy ciężarowe drogi powiatowe.
W dniu 16 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań gminnych oraz powiatowych z województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście podstawowej znalazło się 21 wniosków dotyczących dróg powiatowych i 38 dotyczących dróg gminnych, w tym wniosek gminy Borzęcin, który w wyniku oceny został sklasyfikowany na wysokim 4. miejscu. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Gmina Borzęcin wybuduje drogę o długości 1555 metrów, która połączy drogę powiatową nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin z drogą gminną Łazy - Rudy Rysie.
Nowy ciąg komunikacyjny będzie przystosowany do ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Planowana szerokość jezdni to 6,5 metra, a szerokość poboczy 2x1 metr. Ponadto wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2 metry plus obustronne opaski o szerokości 0,75 metra. Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku.

Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Małopolsce dostępna tutaj

IMG 4192

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Kurier Borzęcki: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

kdrTo system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - bezterminowo.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcem:
- mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym zaznaczają czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostanie przyznana Karta w wybranej formie (jeśli zostaną przyznane 2 formy Karty obie będą miały ten sam numer). Jednocześnie, rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna może wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym (przede wszystkim smartfonie) Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.
Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku, gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.
W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres email i numer telefonu polskiego operatora w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku w SI KDR i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR.
W Gminie Borzęcin ze zniżek przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny na dzień 28 marzec 2019r. korzysta już 203 rodziny, w tym w formie tradycyjnej korzysta 389 rodziców/ małżonków oraz 428 dzieci, natomiast w formie elektronicznej korzysta 123 rodziców/małżonków oraz 64 dzieci.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza w Borzęcinie
Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza w Borzęcinie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie serdecznie zaprasza na spotkanie z okazji Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza, które w tym roku obchodzone jest pod hasłem "Biblioteka". W programie m.in. promocja książki Lucjana Kołodziejskiego i koncert muzyczny.

tydzien bibliotek 2019

Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki: „Źródło” po raz trzeci
Kurier Borzęcki: „Źródło” po raz trzeci.

Zrodlo logoWystartowała trzecia edycja konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”. Jego organizatorami, podobnie jak w latach ubiegłych, są Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.

Resize of PS1 1316Prace konkursowe powinny być przesłane do 24 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem)

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych. Dodatkowo zostanie przyznanych 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: BORZĘCIŃSKI TYTAN RUN – bieg dla wymagających
Kurier Borzęcki: BORZĘCIŃSKI TYTAN RUN – bieg dla wymagających.

logo wwwPo sukcesach zawodów biegowych rozgrywanych w gminie Borzęcin już trzykrotnie w ramach „Borzęcińskiej Dychy” organizatorzy zapowiadali bieg z przeszkodami dla wszystkich, którzy chcą poczuć jeszcze więcej adrenaliny i sprawdzić się na bardziej wymagającej trasie. Obietnice stały się faktem – I edycja biegu Borzęciński Tytan Run odbędzie się 21 lipca 2019 w Bielczy.

W zawodach weźmie udział czołówka biegaczy z Polski. - Swój udział zapowiedzieli m.in. Jacek Brzeziński i Marcin Szumlański uczestnicy mistrzostw świata i mistrzostw Europy, Monika Piękoś - szefowa husarii Tarnów i wielu zawodników z polskiej czołówki. Organizowany przez nas przy współpracy z wójtem Kwaśniakiem bieg będzie jedyny w swoim rodzaju. Biorąc pod uwagę jakość przeszkód i klasę zgłaszających się zawodników śmiało można powiedzieć, że takich zawodów jak te nie ma od Przemyśla do Krakowa – informuje Leszek Kępiński ze Stowarzyszenia Kępa Sport.

Na uczestników czeka wymagająca leśna trasa licząca około 5 km. Biegaczom przyjdzie zmierzyć się nie tylko z naturalnymi warunkami terenu, ale przede wszystkim ze specjalnie przygotowanymi profesjonalnymi przeszkodami, które w liczbie 20 sztuk pojawią się na trasie biegu. Dla dzieci przygotowany będzie na stadionie tor przeszkód, mający charakter aktywnej zabawy bez pomiaru czasu. Na każdego z uczestników czekają bogate pakiety startowe i atrakcyjne nagrody. Ponadto na mecie każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal za ukończenie biegu. Imprezie patronuje Wójt Gminy Borzęcin – Janusz Kwaśniak, który rozważa start w zawodach.

Zgłoszenia można dokonać przez Internet na stronie: www.kepasport.pl lub w dniu imprezy w biurze zawodów, które mieścić się będzie w miejscu STARTU /METY na stadionie sportowym Victoria Bielcza.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Rozstrzygnięto 30. Regionalny Konkurs
Rozstrzygnięto 30. Regionalny Konkurs.

DSCN0001W tarnowskim Muzeum Etnograficznym rozstrzygnięto 30. jubileuszową edycję Regionalnego Konkursu na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Do konkursu zgłoszono pisanki oraz elementy plastyki obrzędowej przygotowane przez aż 386 twórców z powiatów regionu tarnowskiego (dąbrowskiego, brzeskiego, tarnowskiego ziemskiego i grodzkiego), a także z powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego oraz nowotarskiego.

W konkursie oczywiście nie mogło zabraknąć prac z gminy Borzęcin (24 prace), która jest tu stałym bywalcem od około 20 lat. Stoisko przygotowały – jak zawsze – instruktorki GOK Borzęcin: Maria Pyrek i Katarzyna Żurek, a prezentowały się na nim prace przygotowywane przez dzieci i dorosłych. Misternie wykonane, małe dzieła sztuki wykonywane były zarówno na zajęciach w GOK Borzęcin, jak i indywidualnie w domach. Miło przyznać, że po raz kolejny reprezentanci gminy Borzęcin zdobyli wiele nagród indywidualnych!

Perłowy jubileusz Konkursu stał się okazją do uhonorowania zasłużonych twórców ludowych okolicznościowymi adresami oraz specjalnymi nagrodami finansowymi. „Za wieloletni udział w konkursach, przekaz pokoleniowy tradycji pisankarskich i plastyki obrzędowej oraz wyjątkowe walory artystyczne prac” listy gratulacyjne i nagrody pieniężne, z rąk Antoniego Malczaka – dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i Andrzeja Szpunara – dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, otrzymało 8 osób. W tym gronie nie mogło zabraknąć Katarzyny Żurek z Przyborowa i Marii Pyrek z Borzęcina.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
KGW Dworzanki z Przyborowa - Koło Gospodyń Wiejskich rozpoczęło swoją działalność
KGW Dworzanki z Przyborowa - Koło Gospodyń Wiejskich rozpoczęło swoją działalność.

PrzyborowiankiW Przyborowie zawiązało swoją działalność Koło Gospodyń Wiejskich. Panie chcą się integrować i działać na rzecz lokalnej społeczności. - Z końcem grudnia ubiegłego roku usłyszałyśmy o możliwości otrzymania środków z budżetu państwa na działalność KGW i postanowiłyśmy zarejestrować koło – mówi Barbara Potaczek. - Nawiązując do historii Przyborowa oraz znajdujących się w nim dworów przyjęłyśmy dumnie brzmiąca nazwę „Dworzanki”. W chwili obecnej koło zrzesza 20 kobiet, ale mamy również kilku panów.
Jak przyznają panie z KGW, chęć wspólnego spotykania się i działania zaszczepiła w nich prowadząca swoje zajęcia dla seniorów na terenie Przyborowa Fundacja Magma z Borzęcina. – Spotykaliśmy się przez dłuższy czas w swoim gronie ramach zajęć grupy 50+.Prowadzący Fundację Anna Kwaśniak i Adam Kwaśniak wykazali się fantastyczną organizacją spotkań i bardzo ciekawym programem zajęć. Po skończonym projekcie trudno było nam się rozstać. Stąd wpadłyśmy na pomysł organizacji Koła Gospodyń Wiejskich – przyznają zgodnie panie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Szachowe potyczki w Krakowie
Szachowe potyczki w Krakowie.

szachowe 4W dniu 9 marca br. już kolejny raz młodzi szachiści z sekcji szachowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie wzięli udział w turnieju szachowym organizowanym przez Krakowski Klub Szachistów. Na starcie zawodów stanęło ponad 250 zawodników z różnych stron Małopolski i spoza jej granic, którzy reprezentowali swoje kluby i miejscowości, z których przybyli. Rywalizacja toczyła się aż w pięciu grupach, podział uwzględniał wiek oraz poziom umiejętności.
Zawodnicy z Borzęcina zostali przypisani do młodszych grup. Szczególnie udany występ zaliczył Jan Szumigraj, który zdobył swoją pierwszą kategorię szachową (V) w grupie do lat 8. Świetnie poszło Patrykowi Siudutowi (grupa do lat 12), który zajął wysoką lokatę i dosłownie otarł się o podium. Pozostali zawodnicy z Borzęcina: Dominik i Edyta Knap, Karolina Leśniak, Kacper i Kornel Czernek równie dobrze wypadli w swoich grupach, w których toczyli zacięte pojedynki o każdy punkt. Wszyscy mogą być zadowoleni ze swojego występu – zdobyli cenne doświadczenie oraz wygrali swoje kolejne partie turniejowe. Warto wspomnieć, że zawodnicy z Borzęcina biorą regularnie udział w różnych turniejach. Są wśród nich: Turniej drużynowy w V lidze juniorów – Lisek Szachownicy w Lisiej Górze, Feryjny Turniej dla dzieci i młodzieży w Borzęcinie oraz Mistrzostwa Małopolski P-15 w Borzęcinie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym nieczynny do 11 maja br.
Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym nieczynny do 11 maja br. .

20190425 093320Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac remontowo - konserwacyjnych plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym jest zamknięty.
Planowany termin udostępnienia placu po remoncie to 11 maja 2019 roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Boisko wielofunkcyjne w Borzęcinie Dolnym dostępne dla wszystkich zainteresowanych
Boisko wielofunkcyjne w Borzęcinie Dolnym dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

borzecindolnyboisko2 października 2018 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym. Wybudowany obiekt posiada wymiary 20×40 metrów z funkcjami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i w tenisa ziemnego. Boisko posiada nawierzchnię poliuretanową charakteryzującą się wysoką elastycznością, bezpieczeństwem i komfortem użytkowania. Obiekt znajduje się przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dolnym. Boisko sportowe jest obiektem ogólnodostępnym i wielofunkcyjnym.
Służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych, środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. Zarządcą obiektu jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym. Boisko jest czynne w godzinach pracy szkoły. Korzystanie z boiska poza godzinami pracy szkoły wymaga uzgodnienia z Dyrektorem. Przedstawicielami Zarządcy są pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, którym powierzono opiekę nad obiektem (nauczyciel wychowania fizycznego, sekretarka oraz pani sprzątająca w bibliotece). Z boiska w pierwszej kolejności korzystają uczniowie, realizujący zajęcia programowe w godz. od 8.00 do 15.30. Z obiektu mogą dodatkowo korzystać bezpłatnie mieszkańcy oraz pracownicy szkoły. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji. Rezerwacji można dokonać w sekretariacie szkoły lub w bibliotece szkolnej w dniach od poniedziałku do czwartku od godziny 8.00 do godziny 18.00 a w piątek od 8.00 do godziny 17.00. Na czas weekendu boisko może zarezerwować tylko jedna grupa zorganizowana. Zajęcia sportowe mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która przyjmie odpowiedzialność za osoby uczestniczące w zajęciach. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju oraz obuwia sportowego o czystej, płaskiej podeszwie oraz przestrzeganie przepisów bhp, zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zaproszenie do akcji "Moja Flaga"
Zaproszenie do akcji "Moja Flaga".

Nieważne, czy z materiału, czy z papieru. Duża czy mała. Ale Twoja. Wywieś flagę na majówkę! #mojaflaga
Niepodległa zaprasza do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej przy okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jak dołączyć? To proste! Wywieś flagę, zrób zdjęcie i podziel się nim z bliskimi, używając hasztagów #mojaflaga i #niepodległa.Share/Save/Bookmark
 
Dwa lata Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
Dwa lata Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

rcr 1Dom Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w marcu obchodził swoje drugie urodziny. Daje możliwość lepszego życia osobom niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku, często samotnym lub wymagającym pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu.
Mieszkańcy nie mają powodów by narzekać na nudę. Terapia zajęciowa daje możliwość rozwoju pasji. Począwszy od robótek na drutach, przez wykonywanie modeli, prasówkę, rozwiązywanie krzyżówek, malowanie obrazków, wykonywanie figurek z masy solnej do oglądania filmów. Dodatkowo pomagają przy wykonywaniu kartek świątecznych, które potem wysyłane są do ich rodzin. Panie chętnie wykonują ozdoby do palmy wykonywanej na Niedzielę Palmową. O formę naszych mieszkańców rehabilitanci dbają nie tylko podczas codziennej rehabilitacji, ale także podczas prowadzonej gimnastyki czy zawodów sportowych organizowanych przy okazji Dnia Sportu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: 2 miliony dla przedsiębiorców
Kurier Borzęcki: 2 miliony dla przedsiębiorców.

kwartetStowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu” rozpoczyna drugi etap realizacji wdrażania lokalnej strategii rozwoju w okresie programowania na lata 2014-2020. Pierwsze z zaplanowanych środków zostały właśnie rozdysponowane na projekty, które będą realizować przedsiębiorcy.

W pierwszej połowie marca „Kwartet” przeprowadził nabory wniosków o przyznanie pomocy zarówno dla podejmujących działalność gospodarczą, jak i na rozwój dla firm już funkcjonujących. O przyznanie dofinansowania wpłynęło łącznie 26 aplikacji.

Wnioski ocenione

rada lgd przedsiebiorczosc 1
– 10 kwietnia Rada Stowarzyszenia oceniła wszystkie wnioski i wybrała do finansowania najlepsze operacje –
informuje prezes „Kwartetu na Przedgórzu” Piotr Kania. – O ile wszyscy z dziewięciu wnioskodawców, którzy aplikowali o refundację projektów związanych z rozwijaniem działalności gospodarczej, pozytywnie przeszli weryfikację pod względem zgodności z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz lokalnych kryteriów oceny, to na siedemnaście złożonych wniosków przez podejmujących działalność w limicie dostępnych środków zmieściło się tylko osiem operacji. Kolejnych sześciu wnioskodawców znalazło się na liście rezerwowej.

Do rozdziału w zakończonych naborach LGD miał ponad 2 mln zł dla rozwijających swe firmy oraz 500 tys. zł dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Maksymalną kwotę pomocy dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwa określono na poziomie 170 tys. zł, natomiast otwierający działalność otrzymali wsparcie w formie zryczałtowanej premii w wysokości 50 tys. zł lub 70 tys. zł, w zależności od tego, czy będą tworzyć miejsca pracy w zawodach określonych w lokalnej strategii rozwoju jako deficytowe.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Uciec od samotności
Kurier Borzęcki: Uciec od samotności.

uciec od samotnosci magma 2Z wielkim żalem pożegnały seniorki Program „Magma” Fundacji im. Ronalda Reagana, lecz chęć bycia razem pozostała. Z początku tliła się jak mała iskierka, by na przedwiośniu wybuchnąć już płomieniem wielkiej aktywności. Nasz „apartament”, składający się z obszernej szatni, sali do zajęć, kuchni i toalety opustoszał, ale tylko na chwilę.

Dotacji już nie mamy, utrzymujemy się ze swoich składek.

Aktywne seniorki: Marysia Szylar, Marysia Duch, Danusia Machowska i Dorotka Pacura zajęły się organizacją wtorkowych spotkań, które dawały nam i dają obecnie wiele radości i wzruszeń, umacniają więzy przyjaźni, koleżeństwa i pomagają zmagać się z problemami dnia codziennego. Kochamy te chwile bycia razem i bardzo chętnie tu przychodzimy. Przy kawie, herbatce i ciastku szybko mija czas. Żadna z nas nie myśli o chorobach, dolegliwościach, niesprawności fizycznej. Żadna z nas nie czuje się tu samotna. Może realizować tu swoje pasje i marzenia.

uciec od samotnosci magma 1Dzień 26 marca 2019r. pogodowo nie sprzyjał podróżom do GOK-u. Niebo było zachmurzone, wiał zimny, porywisty wiatr, przeganiając trujący smog, a temperatura wyniosła jedynie 4°C na plusie. Nie zniechęciło to jednak seniorek do przybycia na zajęcia, których tematem było kultywowanie tradycji chrześcijańskiej – wykonywanie palm wielkanocnych, słoików, pisanek.

Po dwóch godzinach nasz apartament mienił się barwami różnokolorowych kwiatów, słoików i okazałych palm. Jesteśmy wdzięczne wójtowi gminy p. Januszowi Kwaśniakowi i dyr. GOK-u p. Piotrowi Kani za opiekę nad seniorami. Cieszymy się przydzielonym nam pomieszczeniem i dziękujemy za zgodę na jego dalsze użytkowanie.

W imieniu dwudziestu pięciu seniorskich serc, niniejsze podziękowania napisała

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Borzęcin – Stara Wieś. „WAŁ LEWY” w odbudowie...
Borzęcin – Stara Wieś. „WAŁ LEWY” w odbudowie....

DSC 0361Ruszyły oczekiwane od kilku lat prace związane z dokończeniem inwestycji odbudowy drogi „Wał Lewy” w Borzęcinie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym na odcinku tzw. „Starej Wsi”. O środki na realizację tego kluczowego dla mieszkańców tej części Borzęcina zadania, wójt Janusz Kwaśniak zabiegał od kilku lat. W ubiegłym roku pozyskano z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę w wysokości 1 miliona 200 tysięcy złotych, ale w wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej kwota ta, w związku ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług okazała się niewystarczająca. Najtańsza złożona wówczas oferta opiewała na kwotę 2 miliony 797 tysięcy 73 złote.
- Mając na uwadze wysokie koszty zadania w stosunku do pozyskanej dotacji, jak również ryzykowny termin realizacji w okresie jesienno – zimowym, który nie dawał gwarancji zakończenia i rozliczenia prac w wymaganym czasie do końca roku odstąpiono od realizacji inwestycji – mówi Henryk Dąbrowa, inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Borzęcin.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki nr 1(81)2019 w wersji elektronicznej
Kurier Borzęcki nr 1(81)2019 w wersji elektronicznej.

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania pisma społeczno-kulturalnego "Kurier Borzęcki" nr 1(81) 2019 w wersji elektronicznej.

81okladkaW numerze:
- Gmina Borzęcin z promesą na odbudowę drogi „Wał Lewy” w Borzęcinie
- Budynek Urzędu Gminy Borzęcin zyska na funkcjonalności i estetyce
- Nowy samochód dla DPS w Borzęcinie
- Inwestorzy kupują grunty w strefie aktywności gospodarczej
- Gmina Borzęcin na V Europejskim Kongresie Samorządów
- Trwa dyskusja w sprawie projektowanej obwodnicy
- Przeprowadzono wybory na sołtysów i do rad sołeckich
- Zakończono realizację projektu „E-urzędy w województwie małopolskim”
- 2 miliony dla przedsiębiorców
- Ogólnopolska karta dużej rodziny
- Bo miłość cierpliwa jest
- Podsumowanie projektu „Lokalni Herosi”
- Serdeczne spotkania przy świątecznym stole
- Jan Stoszko - żołnierz Niepodległej
- Klemens Bezard – „podwodniak” rodem z Przyborowa
- Aktywnie podczas ferii
- Borzęcin CUP
- Borzęciński Tytan Run 

 Wersja elektroniczna dostępna tutaj: pdfkb81-internet.pdf6.97 MB

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Alleluja!!! Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał!
Alleluja!!! Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał!.

Easter-Egg-Wallpaper1

Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 235
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information