Czwartek, 20 czerwca 2019 r. | imieniny: Bogny, Florentyny

UWAGA! II Nabór do Projektu "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0"
UWAGA! II Nabór do Projektu "MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0".

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza DRUGI NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

CEL PROJEKTU

Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

UCZESTNICY

O wsparcie w ramach Projektu może ubiegać się zamieszkujący w województwie małopolskim (zgodnie z Kodeksem cywilnym):
a) Rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem Dziecka do lat 3/opieką nad Dzieckiem do lat 3 lub Rodzic wchodzący na rynek pracy, który w nim nie uczestniczył ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad Dzieckiem do lat 3, tj. Rodzic pozostający bez pracy lub przebywający na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym,
b) Rodzic pracujący, któremu wsparcie w postaci zapewnienia opieki nad Dzieckiem do lat 3 umożliwi utrzymanie zatrudnienia.

KRYTERIA REKRUTACJI szczegółowo opisane w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2019).

Kryteria formalne (obowiązkowe): spełnienie warunków kwalifikowalności grupy docelowej, o których mowa w Podrozdziale 2.1 Regulaminu; wypełnienie wniosku w języku polskim i na właściwym formularzu; kompletność złożonej dokumentacji; dołączenie wymaganych załączników. Kryteria formalne szczegółowo opisano w Podrozdziale 2.1 i 2.3 Regulaminu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Renowacja ołtarzy i kapliczek z małopolską dotacją
Radio RDN Małopolska: Renowacja ołtarzy i kapliczek z małopolską dotacją.

Samorząd małopolski wspiera renowację kościołów, ołtarzy i kapliczek. Blisko 700 tysięcy złotych przekazał na odrestaurowanie 16 obiektów położonych na terenie powiatu bocheńskiego i brzeskiego.
Odnowione zostaną ołtarze i rzeźby w barokowym kościele w Uściu Solnym, zabytkowy ołtarz w Borzęcinie, czy polichromia w świątyni w Dębnie.

– Bez dotacji nie udałoby nam się wyremontować zabytkowy ołtarz – mówi ks Mikołaj Piec, proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Borzęcinie Górnym. – Obecnie jest to renowacja ołtarza Św. Józefa z lat trzydziestych ubiegłego wieku, wykonany przez rzemieślników i stolarzy. Szczególnie bogato jest złocony. Tam jeszcze jest włączona figura Św. Sebastiana. Bardzo się cieszymy tą dotacją, bo ona nie tylko pozwala nam na nie tylko wykonać renowację tego ołtarza, ale również kolejne i doprowadzić do piękna jakie były pierwotnie – dodaje.

Posłuchaj ks. Mikołaja Pieca Posłuchaj Anny PieczarkiPosłuchaj ks. Andrzeja KrajewskiegoGaleria dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka
Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka.

Resize of Dzien StrazakaZ Okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka przekazujemy Całej Braci Strażackiej Wyrazy Szacunku i Uznania. Wyrażamy Szczere Podziękowanie za dotychczasowe zaangażowanie w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym, w myśl strażackiej dewizy "Bogu na Chwałę, Ludziom na Pożytek".

Życzymy Wam, aby wspomnienie Waszego Patrona, Świętego Floriana było dla Was źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby pożarniczej, niezależnie od tego czy pełniona jest ona ochotniczo, czy zawodowo.
Wszystkim Druhnom i Druhom Ochotnikom, jak również Strażakom Państwowej Straży Pożarnej Życzymy Dobrego Zdrowia, Wszelakiej Pomyślności oraz Spełnienia Planów i Marzeń, zarówno tych związanych ze strażacką służbą, jak i tych osobistych.

Serdeczne Życzenia kierujemy również do Waszych Najbliższych. Niech ich miłość i wyrozumiałość pomaga Wam w dobrym wypełnianiu zadań służbowych i działalności społecznej oraz stanowi niezachwiane oparcie w trudnych chwilach.

Udanego Świętowania!!!

Janusz Kwaśniak
Wójt Gminy Borzęcin

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Borzęcinie

oraz

Czesław Małek
Przewodniczący Rady Gminy Borzęcin

Share/Save/Bookmark
 
VI Sesja Rady Gminy Borzęcin - transmisja "na żywo"
VI Sesja Rady Gminy Borzęcin - transmisja "na żywo".

Zachęcamy do obejrzenia relacji live z VI Sesji Rady Gminy Borzęcin, która odbyła się w poniedziałek, 29 kwietnia br.Share/Save/Bookmark
 
Borzęcin. Po raz szósty w bieżącej kadencji obradowała Rada Gminy
Borzęcin. Po raz szósty w bieżącej kadencji obradowała Rada Gminy.

DSC 0538W dniu 29 kwietnia br. w Sali Narad Domu Ludowego w Borzęcinie odbyła się VI Sesja Rady Gminy Borzęcin kadencji 2018-2023. W trakcie posiedzenia Rada podjęła uchwały w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie za rok 2018,
- poboru podatku od osób fizycznych, od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz granic obwodów prowadzonych przez Gminę Borzęcin, a także przez inne organy prowadzące, planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno – przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Borzęcin, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2019 r. pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla części wsi Bielcza w jej granicach administracyjnych,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu,
- zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,
- zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin
- rozpatrzenia skarg.

Na Sesji Rady Gminy Borzęcin przedłożono również sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018” za rok 2018.

Więcej: http://www.borzecin.esesja.pl/

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Sołtysi i Radni Rad Sołectw Gminy Borzęcin na kadencję 2019-2024 rozpoczęli swoją pracę
Sołtysi i Radni Rad Sołectw Gminy Borzęcin na kadencję 2019-2024 rozpoczęli swoją pracę.

DSC 0533W dniu 29 kwietnia br. w Sali Domu Ludowego w Borzęcinie odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń wybranym w Wyborach Sołeckich w Gminie Borzęcin Sołtysom i Radnym Sołeckim. Spotkanie było okazją do złożenia gratulacji oraz życzeń efektywnej pracy na rzecz poszczególnych sołectw.
Wójt Gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak zwracając się do zebranych podkreślił istotną rolę, jaką od wielu lat pełnią samorządy sołeckie deklarując otwartość Samorządu Gminy na wszelkiego rodzaju pomysły i inicjatywy.

W wyniku przeprowadzonych w niedzielę, 7 kwietnia br. wyborów funkcję Sołtysa i Radnych Rad Sołeckich w kadencji 2019 - 2024 w poszczególnych sołectwach gminy Borzęcin pełnić będą:

Sołectwo Borzęcin Górny

Sołtys - Pilarska Maria. Kandydatka w wyniku głosowania uzyskała 163 głosów na „TAK” i 7 głosów na „NIE”.
W obwodzie została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów na radnych sołeckich. Mandat Radnego Sołectwa Borzęcin Górny uzyskali: Ciochoń Józef, Kania Dariusz, Małek Franciszek, Siudut Tomasz i Wójcik Grzegorz.

Sołectwo Borzęcin Dolny

Sołtys - Czaja Czesław. Kandydat w wyniku głosowania uzyskał 46 głosów na „TAK” oraz 8 głosów na „NIE”.
W obwodzie została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów do Rady Sołeckiej. Mandat Radnego Sołectwa Borzęcin Dolny uzyskali: Curyło Marian, Kiczka Józef i Musiał Marek.

Sołectwo Bielcza

Sołtys - Choczyńska Anna. Kandydatka w wyniku głosowania uzyskała 148 głosów na „TAK” i 32 głosy na „NIE”.
W obwodzie została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów do Rady Sołeckiej. Mandat Radnego Sołectwa Bielcza uzyskali: Duda Bolesław, Florczak Stanisława, Kilian Józef, Nowak Grażyna i Więcek Robert.

Sołectwo Przyborów

Sołtys - Piotrowski Paweł. W miejscowości Przyborów o urząd Sołtysa ubiegało się dwóch kandydatów. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

1. Latocha Stanisław głosów - 58
2. Piotrowski Paweł głosów - 233

Radnymi Sołeckimi wybrani zostali:

1. Cisak Tomasz głosów - 189
2. Pławecki Mateusz głosów - 175
3. Białek Jadwiga głosów - 140
4. Kokoszka Lucyna głosów - 136
5. Borowiec Monika głosów - 131

Sołectwo Łęki

Sołtys - Koczwara Anna. W miejscowości Łęki o urząd Sołtysa ubiegało się dwóch kandydatów. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:

1. Kamysz Maria - 81
2. Koczwara Anna - 88

Radnymi Sołeckimi wybrani zostali:

1. Wojas Krzysztof głosów - 98
2. Maruniak Katarzyna głosów - 83
3. Gładysz Agnieszka głosów - 82

Sołectwo Waryś

Sołtys - Rogóż Piotr. Kandydat w wyniku głosowania uzyskał 85 głosów na „TAK” oraz 4 głosy na „ NIE”.
W obwodzie została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów do Rady Sołeckiej. Mandat Radnego Sołectwa Waryś uzyskali: Adamska Joanna, Rębacz Halina i Wesołowski Bogdan.

Sołectwo Jagniówka

Sołtys - Maklas Mateusz. Kandydat w wyniku głosowania uzyskał 53 głosy na „TAK” oraz 2 głosy na „ NIE”.
W obwodzie została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów do Rady Sołeckiej. Mandat Radnego Sołectwa Jagniówka uzyskali: Bylica Eugeniusz, Maj Zbigniew i Rzepka Paulina.

Zaświadczenia o wyborze nowo wybranym Sołtysom i Radnym Sołeckim wręczyła przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Maria Badowska Oleksy.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Majowe Świętowanie 2019
Majowe Świętowanie 2019.

Polska flag mapMajówka 2019 – okazja dla wielu do dłuuugiego odpoczynku, dla niektórych od środy 1 maja do niedzieli 5 maja! Nie zapominajmy jednak, że to także sposobność do patriotycznego świętowania.

Przypadające na środę 1 maja Święto Pracy nazywane jest Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy. Pierwsze obchody Święta Pracy w Polsce miały miejsce w 1890 roku i niejednokrotnie odbywały się wbrew woli zaborców. W 1950 roku komunistyczny rząd nadał dniu 1 maja status święta państwowego. W czasach PRL obchodzono je bardzo uroczyście. Tego dnia odbywały się pochody, wiece i zgromadzenia, w których udział często był obowiązkowy lub premiowany możliwością zakupu atrakcyjnych towarów. W Kościele rzymskokatolickim 1 maja jest obchodzony jako święto Józefa Robotnika, patrona ludzi pracujących.

W czwartek 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji biało-czerwone barwy towarzyszą nam nie tylko w miejscach publicznych, ale również na gankach domów i na balkonach w blokowiskach, niekiedy również przy samochodach. Patriotyzm to miłość do wolności, do ojczyzny, do religii i własnego języka, a wyrażamy go przez symbole. Tym najważniejszym jest narodowa flaga w kolorze biało-czerwonym. Biały kojarzy się z niewinnością, z czymś delikatnym i wrażliwym, czyli z czymś dobrym. Czerwony symbolizuje walkę, odwagę, męstwo, ale też cierpienie i krew przelaną na polach bitwy. Musimy pamiętać, że biało-czerwona flaga to barwy narodowe w odpowiednim stosunku długości do szerokości, czyli 5 do 8. Po drugie muszą być białe równe pasy, bez dodatkowych napisów i orła jako znaku godła.

Święto Konstytucji 3 maja to święto narodowe ustanowione na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku. Uchwalona wtedy konstytucja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Zniosła najgorsze wady ówczesnego systemu prawnego (przede wszystkim libeum veto, które od 1652 roku umożliwiało każdemu Posłowi zerwać Sejm). Ograniczała prawa szlachty, zwiększyła prawa chłopów i zlikwidowała słabości ustroju kraju.
Najpierw święto 3 maja ustanowiono w 1919 roku, czyli po tym, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Po II wojnie światowej było obchodzone jedynie do 1946 roku – wtedy miały miejsce demonstracje studenckie w wielu polskich miastach, po których władze zabroniły publicznych obchodów. W 1951 roku święto zostało zniesione, a przywrócono je ustawą w 1990 roku.
Jako święto narodowe, 3 maja jest dniem wolnym od pracy.

Odpoczywajmy i świętujmy, wywieśmy flagi na cały weekend majowy!

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Uwaga!!! W dniu 2 maja br. Urząd Gminy w Borzęcinie nie pracuje
Uwaga!!! W dniu 2 maja br. Urząd Gminy w Borzęcinie nie pracuje.

UG Uprzejmie informujemy, że 2 maja 2019 r. (tj. w czwartek) Urząd Gminy w Borzęcinie nie pracuje.

Share/Save/Bookmark
 
Powstanie nowa droga. Blisko 3,3 miliona dotacji dla gminy Borzęcin
Powstanie nowa droga. Blisko 3,3 miliona dotacji dla gminy Borzęcin.

IMG 4193Kolejna wielomilionowa dotacja dla gminy Borzęcin. Tym razem z Funduszu Dróg Samorządowych, który wesprze budowę drogi gminnej „Zagórze” w Przyborowie kwotą... 3 milionów 253 tysięcy 953 złotych, co stanowi 50 % kosztów realizacji zadania. Budowana od podstaw droga skomunikuje kolejne tereny inwestycyjne oraz wyprowadzi ruch o wysokim tonażu z pobliskich żwirowni poza zwartą zabudowę Borzęcina - Borku, odciążając jednocześnie mocno eksploatowane przez pojazdy ciężarowe drogi powiatowe.
W dniu 16 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listę zadań gminnych oraz powiatowych z województwa małopolskiego do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na liście podstawowej znalazło się 21 wniosków dotyczących dróg powiatowych i 38 dotyczących dróg gminnych, w tym wniosek gminy Borzęcin, który w wyniku oceny został sklasyfikowany na wysokim 4. miejscu. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Gmina Borzęcin wybuduje drogę o długości 1555 metrów, która połączy drogę powiatową nr 1430K Brzesko - Szczepanów - Borzęcin z drogą gminną Łazy - Rudy Rysie.
Nowy ciąg komunikacyjny będzie przystosowany do ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Planowana szerokość jezdni to 6,5 metra, a szerokość poboczy 2x1 metr. Ponadto wybudowana zostanie ścieżka rowerowa o szerokości 2 metry plus obustronne opaski o szerokości 0,75 metra. Zadanie zostanie zrealizowane do końca bieżącego roku.

Ostateczna lista zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w Małopolsce dostępna tutaj

IMG 4192

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Kurier Borzęcki: Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

kdrTo system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.
Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci - bezterminowo.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcem:
- mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Osoby ubiegające się o Kartę składają jeden wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, na którym zaznaczają czy ubiegają się o Kartę tradycyjną czy elektroniczną czy obie, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu przez gminę zostanie przyznana Karta w wybranej formie (jeśli zostaną przyznane 2 formy Karty obie będą miały ten sam numer). Jednocześnie, rodzic oraz małżonek rodzica, któremu zostanie przyznana Karta elektroniczna może wizualizować na swoim urządzeniu mobilnym (przede wszystkim smartfonie) Karty elektroniczne swoich dzieci oraz drugiego rodzica lub małżonka rodzica.
Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku, gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.
W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres email i numer telefonu polskiego operatora w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku w SI KDR i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR.
W Gminie Borzęcin ze zniżek przysługujących posiadaczom Karty Dużej Rodziny na dzień 28 marzec 2019r. korzysta już 203 rodziny, w tym w formie tradycyjnej korzysta 389 rodziców/ małżonków oraz 428 dzieci, natomiast w formie elektronicznej korzysta 123 rodziców/małżonków oraz 64 dzieci.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza w Borzęcinie
Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza w Borzęcinie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Borzęcinie serdecznie zaprasza na spotkanie z okazji Tygodnia Bibliotek i Dnia Bibliotekarza, które w tym roku obchodzone jest pod hasłem "Biblioteka". W programie m.in. promocja książki Lucjana Kołodziejskiego i koncert muzyczny.

tydzien bibliotek 2019

Share/Save/Bookmark
 
Kurier Borzęcki: „Źródło” po raz trzeci
Kurier Borzęcki: „Źródło” po raz trzeci.

Zrodlo logoWystartowała trzecia edycja konkursu literackiego pn. Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”. Jego organizatorami, podobnie jak w latach ubiegłych, są Centrum Sztuki Mościce – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Tematyka utworów powinna nawiązywać do idei Konkursu. Mile widziane są wiersze inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego „Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest dowolna.

Resize of PS1 1316Prace konkursowe powinny być przesłane do 24 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Centrum Sztuki Mościce w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych w formacie A4 opatrzonych godłem słownym (jednorazowym pseudonimem)

Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych. Dodatkowo zostanie przyznanych 10 wyróżnień honorowych, nagrodzonych drukiem w okolicznościowym wydawnictwie pokonkursowym.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Kurier Borzęcki: BORZĘCIŃSKI TYTAN RUN – bieg dla wymagających
Kurier Borzęcki: BORZĘCIŃSKI TYTAN RUN – bieg dla wymagających.

logo wwwPo sukcesach zawodów biegowych rozgrywanych w gminie Borzęcin już trzykrotnie w ramach „Borzęcińskiej Dychy” organizatorzy zapowiadali bieg z przeszkodami dla wszystkich, którzy chcą poczuć jeszcze więcej adrenaliny i sprawdzić się na bardziej wymagającej trasie. Obietnice stały się faktem – I edycja biegu Borzęciński Tytan Run odbędzie się 21 lipca 2019 w Bielczy.

W zawodach weźmie udział czołówka biegaczy z Polski. - Swój udział zapowiedzieli m.in. Jacek Brzeziński i Marcin Szumlański uczestnicy mistrzostw świata i mistrzostw Europy, Monika Piękoś - szefowa husarii Tarnów i wielu zawodników z polskiej czołówki. Organizowany przez nas przy współpracy z wójtem Kwaśniakiem bieg będzie jedyny w swoim rodzaju. Biorąc pod uwagę jakość przeszkód i klasę zgłaszających się zawodników śmiało można powiedzieć, że takich zawodów jak te nie ma od Przemyśla do Krakowa – informuje Leszek Kępiński ze Stowarzyszenia Kępa Sport.

Na uczestników czeka wymagająca leśna trasa licząca około 5 km. Biegaczom przyjdzie zmierzyć się nie tylko z naturalnymi warunkami terenu, ale przede wszystkim ze specjalnie przygotowanymi profesjonalnymi przeszkodami, które w liczbie 20 sztuk pojawią się na trasie biegu. Dla dzieci przygotowany będzie na stadionie tor przeszkód, mający charakter aktywnej zabawy bez pomiaru czasu. Na każdego z uczestników czekają bogate pakiety startowe i atrakcyjne nagrody. Ponadto na mecie każde dziecko otrzyma pamiątkowy medal za ukończenie biegu. Imprezie patronuje Wójt Gminy Borzęcin – Janusz Kwaśniak, który rozważa start w zawodach.

Zgłoszenia można dokonać przez Internet na stronie: www.kepasport.pl lub w dniu imprezy w biurze zawodów, które mieścić się będzie w miejscu STARTU /METY na stadionie sportowym Victoria Bielcza.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Rozstrzygnięto 30. Regionalny Konkurs
Rozstrzygnięto 30. Regionalny Konkurs.

DSCN0001W tarnowskim Muzeum Etnograficznym rozstrzygnięto 30. jubileuszową edycję Regionalnego Konkursu na Pisankę Ludową i Plastykę Obrzędową związaną z okresem Wielkanocy organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury w Nowym Sączu - Biuro Organizacyjne w Tarnowie oraz Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Do konkursu zgłoszono pisanki oraz elementy plastyki obrzędowej przygotowane przez aż 386 twórców z powiatów regionu tarnowskiego (dąbrowskiego, brzeskiego, tarnowskiego ziemskiego i grodzkiego), a także z powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego oraz nowotarskiego.

W konkursie oczywiście nie mogło zabraknąć prac z gminy Borzęcin (24 prace), która jest tu stałym bywalcem od około 20 lat. Stoisko przygotowały – jak zawsze – instruktorki GOK Borzęcin: Maria Pyrek i Katarzyna Żurek, a prezentowały się na nim prace przygotowywane przez dzieci i dorosłych. Misternie wykonane, małe dzieła sztuki wykonywane były zarówno na zajęciach w GOK Borzęcin, jak i indywidualnie w domach. Miło przyznać, że po raz kolejny reprezentanci gminy Borzęcin zdobyli wiele nagród indywidualnych!

Perłowy jubileusz Konkursu stał się okazją do uhonorowania zasłużonych twórców ludowych okolicznościowymi adresami oraz specjalnymi nagrodami finansowymi. „Za wieloletni udział w konkursach, przekaz pokoleniowy tradycji pisankarskich i plastyki obrzędowej oraz wyjątkowe walory artystyczne prac” listy gratulacyjne i nagrody pieniężne, z rąk Antoniego Malczaka – dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu i Andrzeja Szpunara – dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie, otrzymało 8 osób. W tym gronie nie mogło zabraknąć Katarzyny Żurek z Przyborowa i Marii Pyrek z Borzęcina.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
KGW Dworzanki z Przyborowa - Koło Gospodyń Wiejskich rozpoczęło swoją działalność
KGW Dworzanki z Przyborowa - Koło Gospodyń Wiejskich rozpoczęło swoją działalność.

PrzyborowiankiW Przyborowie zawiązało swoją działalność Koło Gospodyń Wiejskich. Panie chcą się integrować i działać na rzecz lokalnej społeczności. - Z końcem grudnia ubiegłego roku usłyszałyśmy o możliwości otrzymania środków z budżetu państwa na działalność KGW i postanowiłyśmy zarejestrować koło – mówi Barbara Potaczek. - Nawiązując do historii Przyborowa oraz znajdujących się w nim dworów przyjęłyśmy dumnie brzmiąca nazwę „Dworzanki”. W chwili obecnej koło zrzesza 20 kobiet, ale mamy również kilku panów.
Jak przyznają panie z KGW, chęć wspólnego spotykania się i działania zaszczepiła w nich prowadząca swoje zajęcia dla seniorów na terenie Przyborowa Fundacja Magma z Borzęcina. – Spotykaliśmy się przez dłuższy czas w swoim gronie ramach zajęć grupy 50+.Prowadzący Fundację Anna Kwaśniak i Adam Kwaśniak wykazali się fantastyczną organizacją spotkań i bardzo ciekawym programem zajęć. Po skończonym projekcie trudno było nam się rozstać. Stąd wpadłyśmy na pomysł organizacji Koła Gospodyń Wiejskich – przyznają zgodnie panie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Szachowe potyczki w Krakowie
Szachowe potyczki w Krakowie.

szachowe 4W dniu 9 marca br. już kolejny raz młodzi szachiści z sekcji szachowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borzęcinie wzięli udział w turnieju szachowym organizowanym przez Krakowski Klub Szachistów. Na starcie zawodów stanęło ponad 250 zawodników z różnych stron Małopolski i spoza jej granic, którzy reprezentowali swoje kluby i miejscowości, z których przybyli. Rywalizacja toczyła się aż w pięciu grupach, podział uwzględniał wiek oraz poziom umiejętności.
Zawodnicy z Borzęcina zostali przypisani do młodszych grup. Szczególnie udany występ zaliczył Jan Szumigraj, który zdobył swoją pierwszą kategorię szachową (V) w grupie do lat 8. Świetnie poszło Patrykowi Siudutowi (grupa do lat 12), który zajął wysoką lokatę i dosłownie otarł się o podium. Pozostali zawodnicy z Borzęcina: Dominik i Edyta Knap, Karolina Leśniak, Kacper i Kornel Czernek równie dobrze wypadli w swoich grupach, w których toczyli zacięte pojedynki o każdy punkt. Wszyscy mogą być zadowoleni ze swojego występu – zdobyli cenne doświadczenie oraz wygrali swoje kolejne partie turniejowe. Warto wspomnieć, że zawodnicy z Borzęcina biorą regularnie udział w różnych turniejach. Są wśród nich: Turniej drużynowy w V lidze juniorów – Lisek Szachownicy w Lisiej Górze, Feryjny Turniej dla dzieci i młodzieży w Borzęcinie oraz Mistrzostwa Małopolski P-15 w Borzęcinie.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym nieczynny do 11 maja br.
Plac zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym nieczynny do 11 maja br. .

20190425 093320Urząd Gminy w Borzęcinie informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac remontowo - konserwacyjnych plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym jest zamknięty.
Planowany termin udostępnienia placu po remoncie to 11 maja 2019 roku.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Boisko wielofunkcyjne w Borzęcinie Dolnym dostępne dla wszystkich zainteresowanych
Boisko wielofunkcyjne w Borzęcinie Dolnym dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

borzecindolnyboisko2 października 2018 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dolnym. Wybudowany obiekt posiada wymiary 20×40 metrów z funkcjami do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i w tenisa ziemnego. Boisko posiada nawierzchnię poliuretanową charakteryzującą się wysoką elastycznością, bezpieczeństwem i komfortem użytkowania. Obiekt znajduje się przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dolnym. Boisko sportowe jest obiektem ogólnodostępnym i wielofunkcyjnym.
Służy do prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych, środowiskowych, zawodów, rozgrywek sportowych dla dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej. Zarządcą obiektu jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Borzęcinie Dolnym. Boisko jest czynne w godzinach pracy szkoły. Korzystanie z boiska poza godzinami pracy szkoły wymaga uzgodnienia z Dyrektorem. Przedstawicielami Zarządcy są pracownicy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, którym powierzono opiekę nad obiektem (nauczyciel wychowania fizycznego, sekretarka oraz pani sprzątająca w bibliotece). Z boiska w pierwszej kolejności korzystają uczniowie, realizujący zajęcia programowe w godz. od 8.00 do 15.30. Z obiektu mogą dodatkowo korzystać bezpłatnie mieszkańcy oraz pracownicy szkoły. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji. Rezerwacji można dokonać w sekretariacie szkoły lub w bibliotece szkolnej w dniach od poniedziałku do czwartku od godziny 8.00 do godziny 18.00 a w piątek od 8.00 do godziny 17.00. Na czas weekendu boisko może zarezerwować tylko jedna grupa zorganizowana. Zajęcia sportowe mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która przyjmie odpowiedzialność za osoby uczestniczące w zajęciach. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju oraz obuwia sportowego o czystej, płaskiej podeszwie oraz przestrzeganie przepisów bhp, zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu. Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Zaproszenie do akcji "Moja Flaga"
Zaproszenie do akcji "Moja Flaga".

Nieważne, czy z materiału, czy z papieru. Duża czy mała. Ale Twoja. Wywieś flagę na majówkę! #mojaflaga
Niepodległa zaprasza do akcji #mojaflaga, czyli wywieszenia biało-czerwonej przy okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jak dołączyć? To proste! Wywieś flagę, zrób zdjęcie i podziel się nim z bliskimi, używając hasztagów #mojaflaga i #niepodległa.Share/Save/Bookmark
 
Dwa lata Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
Dwa lata Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

rcr 1Dom Pomocy Społecznej o nazwie Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie w marcu obchodził swoje drugie urodziny. Daje możliwość lepszego życia osobom niepełnosprawnym lub w podeszłym wieku, często samotnym lub wymagającym pomocy innych osób w codziennym funkcjonowaniu.
Mieszkańcy nie mają powodów by narzekać na nudę. Terapia zajęciowa daje możliwość rozwoju pasji. Począwszy od robótek na drutach, przez wykonywanie modeli, prasówkę, rozwiązywanie krzyżówek, malowanie obrazków, wykonywanie figurek z masy solnej do oglądania filmów. Dodatkowo pomagają przy wykonywaniu kartek świątecznych, które potem wysyłane są do ich rodzin. Panie chętnie wykonują ozdoby do palmy wykonywanej na Niedzielę Palmową. O formę naszych mieszkańców rehabilitanci dbają nie tylko podczas codziennej rehabilitacji, ale także podczas prowadzonej gimnastyki czy zawodów sportowych organizowanych przy okazji Dnia Sportu.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 230
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information