Czwartek, 18 października 2018 r. | imieniny: Juliana, Łukasza

Zagłosuj na Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie! 150 zadań w 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
Zagłosuj na Małopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej w Borzęcinie! 150 zadań w 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

150 zadań – z tylu projektów obywatelskich Małopolanie wybiorą jeden, na który oddadzą swój głos w III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Głosowanie rusza już 10 września i potrwa do 5 października. W tym roku na realizację zwycięskich inicjatyw Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 8 mln zł.
Znamy wyniki weryfikacji formalnej projektów w trzeciej odsłonie Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Ze 195 zdań, które łącznie zgłosili mieszkańcy regionu aż 150 zostanie dopuszczonych do głosowania.

Już trzeci raz Małopolanie udowadniają, że nie brakuje mi pomysłów i kreatywności. Różnorodność projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Małopolski jest wyjątkowo duża.

- Przeważają projekty miękkie, nie brakuje jednak także tych infrastrukturalnych – takich jak budowa chodników czy bezpiecznych przejść dla pieszych. Pojawiły się również inicjatywy zupełnie nowe, których do tej pory nie było - wspomnieć tu można choćby o pilotażu małopolskiego programu in vitro czy budowy inteligentnych garaży rowerowych – mówi członek zarządu województwa małopolskiego Grzegorz Lipiec.

W tym roku każdy Małopolanin, który ukończył 16 rok życia będzie mógł oddać tylko jeden głos na wybrane przez siebie zadanie małe (czyli o zasięgu całego powiatu) lub duże (o zasięgu subregionu). Ważna uwaga – głosować można tylko na zadanie z subregionu, w którym się mieszka. Mieszkańcy mogą wybierać spośród projektów o charakterze prospołecznym (74), edukacyjnym (33), kulturalnym (33) sportowym (26) i turystycznym (13). Znacznie mniej inicjatyw dotyczy ekologii (7) i innych dziedzin (4).

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
UWAGA! Nabór na wolne stanowisko pracy - woźny, palacz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym
UWAGA! Nabór na wolne stanowisko pracy - woźny, palacz w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Górnym.

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w wymiarze ¾ etatu, w tym realizacja obowiązków woźnego i palacza.
Szczegółowych informacji udziela dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym.

Wymagane dokumenty: podanie o pracę, CV, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności,oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

Dokumenty można składać w sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Borzęcinie Górnym do 21 września 2018 roku...

Share/Save/Bookmark
 
UWAGA! Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie
UWAGA! Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Dyrektor Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu Terapeutyczno - Opiekuńczego w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

I. Nazwa i adres jednostki: Regionalne Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 591
II. Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
1) nazwa stanowiska: Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego,
2) wymiar czasu pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

III. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym: medyczne, socjologiczne, psychologiczne lub pedagogiczne,
5) minimum 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej,
6) znajomość następujących aktów prawnych: ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
7) umiejętność właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa, znajomość Kodeksu Pracy, a w szczególności przepisów regulujących czas pracy pracowników,
8) znajomość statutu Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie (dostępny na stronie internetowej BIP Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie),
9) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
10) nieposzlakowana opinia.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Już w niedzielę, 30 września br. 3. Borzęcińska Dycha. Zachęcamy do udziału...
Już w niedzielę, 30 września br. 3. Borzęcińska Dycha. Zachęcamy do udziału....

plakat-a3-dycha-www

Share/Save/Bookmark
 
Kilka słów o planach budowy ferm stad rodzicielskich indyków w Przyborowie
Kilka słów o planach budowy ferm stad rodzicielskich indyków w Przyborowie.

UGW związku z zapytaniami mieszkańców Przyborowa, jak również pojawiającymi się sprzecznymi ze stanem faktycznym informacjami w zakresie prowadzonego na wniosek inwestora postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pięciu obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą – hodowla ferm stad rodzicielskich indyków w msc. Przyborów w gminie Borzęcin”, informuję co następuje:

1. Wójt, jako organ działa w interesie publicznym, w szczególności w interesie i na rzecz dobra mieszkańców.
2. W przypadku złożenia wniosku do tut. Urzędu, Gmina ma obowiązek procedowania w przedmiocie sprawy celem rozpatrzenia wniosku w myśl obowiązujących przepisów. Stąd wszczęcie, na wniosek inwestora postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa pięciu obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą – hodowla ferm stad rodzicielskich indyków w msc. Przyborów w gminie Borzęcin”, o którym, zgodnie z obowiązującymi przepisami poinformowano strony postępowania i mieszkańców.
3. Żadne decyzje w sprawie budowy fermy nie zostały wydane. Procedura administracyjna, mająca na celu rozpatrzenie wniosku została rozpoczęta wszczęciem postępowania w dniu 21 sierpnia br. (obwieszczenie dostępne tutaj: http://www.borzecin.pl/ochrona-rodowiska/9971-obwieszczenie-wojta-gminy-borzcin.html). W ramach procedury wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Jako, że ta opinia jest konieczna, ale nie wiążąca dla wójta, niezależnie od jej treści, mając na uwadze charakter wnioskowanej inwestycji zamierzam zobowiązać inwestora do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, w tym przeprowadzenia stosownych badań i analiz.
4. W toku wszczętego postępowania zostaną przeprowadzone niezbędne konsultacje społeczne celem zasięgnięcia opinii mieszkańców w sprawie. Zebranie wiejskie dot. wniosku inwestora planowane jest na dzień 16 września br.. Mam nadzieję, że weźmie w nim udział inwestor lub jego pełnomocnik celem udzielenia odpowiedzi na pytania mieszkańców oraz wyjaśnienia szczegółów planowanej inwestycji.
5. Strony postępowania, zgodnie z zapisami KPA mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
6. Informuję ponadto, że w dotychczasowej praktyce Urzędu Gminy Borzęcin, którym kieruję od 20 lat nie zdarzyło się, aby na wniosek inwestora została wydana korzystna dla niego decyzja administracyjna wbrew lub z pominięciem interesu zbiorowego mieszkańców.

Powyższe informacje i inne szczegóły w zakresie toku postępowania w związku z wnioskiem inwestora przekazałem na spotkaniu z delegacją mieszkańców Przyborowa, którą miałem przyjemność gościć w poniedziałek, 3 września w Urzędzie Gminy.

Z poważaniem

Janusz Kwaśniak
Wójt Gminy Borzęcin

Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: IPN szuka szczątków żołnierzy
Radio RDN Małopolska: IPN szuka szczątków żołnierzy.

Śledczy Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęli prace badawcze na brzeskim cmentarzu parafialnym. Według świadków, trzech partyzantów, których zabili funkcjonariusze UB, zostało pochowanych tuż obok cmentarnego muru. Pracownicy IPN w tym miejscu znaleźli ludzkie szczątki, ale dopiero specjalistyczne badania mają potwierdzić, czy są to szczątki partyzantów.

Józef Jachimek, Józef Sikora i Mieczysław Pudełko (przyp. mieszkaniec Borzęcina) - wszyscy zginęli w lasach radłowskich w grudniu 1948 roku.
– Jesteśmy na cmentarzu więc wiedzieliśmy, że jakieś szczątki znajdziemy, ale nie wiadomo, czy są to partyzanci – mówi Dawid Golik z krakowskiego oddziału IPN-u.Sprawę morderstwa trzech partyzantów badają prokuratorzy IPN-u. To oni mają sprawdzić, czy odnalezione ludzkie szczątki to poszukiwani partyzanci.
– Temu będą służyły badania genetyczne – podkreśla Waldemar Świeć, prokurator IPN-u. Śledczy mają materiał porównawczy pobrany od rodzin zamordowanych.

Jeżeli okaże się, że to szczątki żołnierzy, to doczekają się oni godnego pogrzebu i mogiły z nazwiskami.

Share/Save/Bookmark
 
Gazeta Krakowska: Mieszkańcy mają obawy i na razie mówią „stop" hodowli indyków
Gazeta Krakowska: Mieszkańcy mają obawy i na razie mówią „stop" hodowli indyków.

indyki2Ponad trzystu mieszkańców Przyborowa podpisało się już pod protestem przeciwko planowanej budowie hodowli Indyków we wsi. Boją się odoru oraz spadku wartości działek. Inwestor planuje urządzenie fermy na obszarze 10 hektarów, na których zamierza wybudować pięć budynków hodowlanych.
Do Urzędu Gminy w Borzęcinie trafił wniosek przedsiębiorcy z Brzeska o wydanie decyzji środowiskowej na wzniesienie budynków, w których prowadzona byłaby hodowla indyków. Procedurę rozpoczęto 21 sieprnia. Z lektury dokumentów wynika, że w Przyborowie hodowanych byłoby ponad 8 tysięcy indyków, przede wszystkim dla jaj.
Sprecyzowano, że cykl hodowlany trwałby 52 tygodnie, po których hale byłyby opróżniane na 6 tygodni, aby przeprowadzić w nich dezynfekcję. Cztery razy do roku z terenu zakładu miałyby być wywożone nieczystości.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
11 dni świętowania w Borzęcinie z muzycznym finałem - podsumowanie
11 dni świętowania w Borzęcinie z muzycznym finałem - podsumowanie.

Resize of Resize of 0sobota 215 9

Tegoroczne Dni Gminy Borzęcin zwieńczył dwudniowy finał z udziałem czołówki polskiej sceny muzycznej. Ostatniego dnia imprezy podczas dorocznego Borzęckiego Święta Grzyba poznaliśmy najlepszą potrawę i najpiękniejszy kosz z grzybami.

Na sportowo

Sportowo, koncertowo, piknikowo - jak co roku władze gminy Borzęcin zaoferowały bogaty program świętowania. IX Dni Gminy Borzęcin zainaugurował piknik "Żyj Zdrowo - Sportowo", który odbył się na obiekcie Sokoła w Borzęcinie - Borku. Był on nie tylko okazją do sprawdzenia piłkarskich umiejętności drużyn, które zmierzyły się w turnieju trampkarzy, ale również do rozmowy o arkanach uprawiania sportu i zdrowym trybie życia z gośćmi specjalnymi Pikniku: Wojciechem Wojdakiem - wicemistrzem świata i brązowym medalistą Mistrzostw Świata na krótkim basenie w pływaniu oraz Mateuszem Staśko - fizjoterapeutą. Zwycięzcą Turnieju Piłki Nożnej Trampkarzy został Sokół Borzęcin, na drugim miejscu uplasowała się Rylovia Rylowa, a na trzecim Sokole Orliki. Wiele działo się również w Warysiu, gdzie rozegrano Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Borzęcin. W rywalizacji wzięło udział 7 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. W Turnieju zwyciężyła drużyna Mucek&Bodzioch z Borzęcin/Łysa Góra, która w finale pokonała 2:1 team Polak&Polak z Targowiska (gmina Kłaj). Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Sawa&Stokłosa, również z Targowiska.

galeria piknik

 

Na Orliku w Borzęcinie rozegrano z kolei Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Wójta Gminy Borzęcin. W zmaganiach wzięły udział drużyny z rocznika 2006 - 2007 (młodziki). Zwycięstwo przypadło w udziale Sokołowi Borzęcin, który w turnieju zanotował trzy zwycięstwa i jeden remis. Na drugim miejscu uplasowała się Rylovia Rylowa I, a na trzecim Dolanka Borzęcin Dolny.

galeria modziki

 

Orlik w Borzęcinie był również areną zmagań wieńczących sportową rywalizację w ramach Dni Gminy Borzęcin. W Turnieju Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Wójta Gminy Borzęcin rywalizowały orliki (rocznik 2008 - 2009). W turnieju wzięło udział pięć drużyn: MOKSiR Piast Czchów, LUKS Skrzyszów, Olimpijczyk Szczurowa oraz gospodarze Sokole Orliki 2008 i Sokole Orliki 2009. Zwycięstwo przypadło w udziale drużynie Sokolich Orlików 2008, która wygrała wszystkie mecze i zdobyła komplet punktów. Na drugim miejscu sklasyfikowano MOKSiR Piast Czchów, a na trzecim Olimpijczyka Szczurowa.

galeria orliki

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal zyciebrzeska.pl: Borzęcin: 6 kadencja Janusza Kwaśniaka?
Portal zyciebrzeska.pl: Borzęcin: 6 kadencja Janusza Kwaśniaka?.

Janusz Kwaśniak to już prawdziwa samorządowa legenda. W fotelu wójta gminy Borzęcin zasiada bez żadnej przerwy od 20 lat. Wynik ten jest naprawdę imponujący. Już wiemy, że w nadchodzących wyborach samorządowych mieszkańcy ponownie będą mogli spotkać jego nazwisko na kartach do głosowania. Staje się to już powoli gminną tradycją; zdarzyło się już, że na karcie nie było nikogo innego. Janusz Kwaśniak będzie kandydatem na szóstą kadencję.

Wieloletni gospodarz kandydował będzie z listy KWW „Rządzimy Sprawiedliwie”. Jest bezpartyjny. Uważa, że w pracy samorządów nie ma miejsca na politykę, ale jedynie na merytoryczną pracę, co podkreślił w programie radia RDN „Słowo za słowo”.

Nie uważa on, że jego długoletnie doświadczenie na stanowisku zwalnia go w jakimkolwiek stopniu z ciężkiej pracy. Program wyborczy zostanie przedstawiony po oficjalnej rejestracji kandydatury, gdzieś na przełomie września i października.

Na chwilę obecną żaden kontrkandydat dla wójta nie ujawnił swojego zainteresowania stanowiskiem.

Źródło: portal zyciebrzeska.pl

Share/Save/Bookmark
 
Filmowe podsumowanie finału IX Dni Gminy Borzęcin, Grajmy Swoje z RDN Małopolska i XIV Borzęckiego Święta Grzyba
Filmowe podsumowanie finału IX Dni Gminy Borzęcin, Grajmy Swoje z RDN Małopolska i XIV Borzęckiego Święta Grzyba.

Filmowe podsumowanie finału IX Dni Gminy Borzęcin, Grajmy Swoje z RDN Małopolska i XIV Borzęckiego Święta Grzyba. Zobacz materiał portalu Życie Brzeska - Portal Ludzi Aktywnych >>>

IX Dni Gminy Borzęcin

Filmowe podsumowanie imprezy w Borzęcinie :D

Opublikowany przez Życie Brzeska - Portal Ludzi Aktywnych Niedziela, 2 września 2018
Share/Save/Bookmark
 
Portal mojebrzesko.pl: Borzęcin. Janusz Kwaśniak powalczy o 6 kadencję
Portal mojebrzesko.pl: Borzęcin. Janusz Kwaśniak powalczy o 6 kadencję.

Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin, zamierza wystartować w najbliższych wyborach samorządowych. Będzie ubiegał się o stanowiska wójta gminy po raz... szósty. Borzęcinem rządzi nieprzerwanie od 20 lat.
Wójt wystartuje ze swojego Komitetu Wyborczego Wyborców Rządzimy Sprawiedliwie. Najmłodszy z braci Kwaśniaków jest bezpartyjny, bo jak powiedział w programie ‚Słowo za słowo” w samorządach nie ma miejsca na polityczne spory, tylko na merytoryczną dyskusję.

- Program wyborczy już jest przygotowywany, zostanie opublikowany po rejestracji kandydata na wójta, czyli gdzieś na przełomie września i października. Mamy szeroki wachlarz zadań, które zamierzamy realizować w poszczególnych miejscowościach – mówi wójt Kwaśniak.

Na chwilę obecną nie pojawił się jeszcze żaden kontrkandydat dla urzędującego wójta.

Źródło: portal mojebrzesko.pl

Share/Save/Bookmark
 
3. Borzęcińska Dycha już w niedzielę 30 września. Weź udział w wydarzeniu!
3. Borzęcińska Dycha już w niedzielę 30 września. Weź udział w wydarzeniu!.

Zachęcamy do udziału!!!

Zachęcam do udziału

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Poniedziałek, 3 września 2018
Share/Save/Bookmark
 
Brzesko - klasa "A": Kolejna wygrana Sokoła Borzęcin
Brzesko - klasa "A": Kolejna wygrana Sokoła Borzęcin.

Sokół Borzęcin vs Kłos Łysa Góra 4-2(1-1) Mimo zwyciestwa to Sokół dwukrotnie gonił wynik tego spotkania by w końcówce...

Opublikowany przez Sokół Borzęcin Sobota, 1 września 2018
Share/Save/Bookmark
 
Radio RDN Małopolska: Słowo za słowo - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin
Radio RDN Małopolska: Słowo za słowo - rozmowa z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin.

O zbliżających się wyborach samorządowych, zamiarze kandydowania na wójta i założonym Komitecie Wyborczym Wyborców Rządzimy Sprawiedliwie, sukcesach i porażkach bieżącej kadencji, przyczynach zatrucia ryb w Uszwicy, przygotowaniach do rozpoczynającego się roku szkolnego, budowie boiska przy szkole w Borzęcinie Dolnym i remoncie boiska Victorii Bielcza, termomodernizacji budynku urzędu gminy i skróceniu godzin pracy w upalne dni, dofinansowaniu zakupu sprzętu dla jednostek OSP w ramach programu "Bezpieczna Małopolska", naborze na kierownika działu terapeutyczno - opiekuńczego w Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej, zakończonych, udanych Dniach Gminy Borzęcin, Grajmy Swoje z RDN Małopolska i XIV Borzęckim Święcie Grzyba, rywalizacji w konkursach na potrawę z grzybów i kosz grzybów oraz o zbliżającej się 3. Borzęcińskiej Dysze, czyli święcie biegania w gminie z Januszem Kwaśniakiem, wójtem gminy Borzęcin w programie "Słowo za słowo" Radia RDN Małopolska rozmawiała Redaktor Ewa Biedroń.

Zachęcamy do wysłuchania rozmowy...

Share/Save/Bookmark
 
"Bezpieczna Małopolska". Nowy sprzęt trafi do jednostek OSP w Bielczy, Borzęcinie Górnym i w Przyborowie
"Bezpieczna Małopolska". Nowy sprzęt trafi do jednostek OSP w Bielczy, Borzęcinie Górnym i w Przyborowie.

DSC 0599W dniu 29 sierpnia br., w Wiejskim Domu Ludowym w Łapczycy (gmina Bochnia) odbyło się uroczyste przekazanie umów w ramach konkursu "Bezpieczna Małopolska 2018".
Gmina Borzęcin otrzymała dofinansowanie w kwocie 15 tysięcy 763 złote, na zakup sprzętu dla trzech jednostek OSP, które wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w projekcie.
Łącznie z wkładem własnym gminy w wysokości 16 tysięcy 337 złotych na zakup nowego sprzętu dla OSP Bielcza, Borzęcin Górny i Przyborów wydatkowana zostanie kwota 32 tysiące 100 złotych.

W ramach programu zostanie zakupiony następujący sprzęt:

OSP Bielcza
1. Pompa szlamowa. Całkowity koszt - 6500,00 zł. Dotacja - 3200,00 zł. Gmina - 3300,00 zł.
2. Zestaw PSP-R1 z kompletem szyn Kramera i z deską ortopedyczną. Całkowity koszt - 5200,00 zł. Dotacja - 2600,00 zł. Gmina - 2600,00 zł.

OSP Borzęcin Górny
1. Zestaw odzieży ochronnej do działań bojowych (ubranie NOMEX, buty specjalne, hełm, rękawice, kominiarka). Całkowity koszt - 2500,00 zł. Dotacja - 1250,00 zł. Gmina - 1250,00 zł.
2. Radiotelefon z zestawem podhełmowym - 2 zestawy. Całkowity koszt - 6400,00 zł. Dotacja -3200,00 zł. Gmina - 3200,00 zł.
3. Wytwornica pianowa. Całkowity koszt - 2500,00 zł. Dotacja - 1250,00 zł. Gmina - 1250,00 zł.

OSP Przyborów
1. Aparaty ochrony dróg oddechowych wraz z kompletem wyposażenia. Całkowity koszt - 9500,00 zł. Dotacja - 4750,00 zł. Gmina (wkład zabezpieczony ze środków zadeklarowanych przez OSP Przyborów) - 4750,00 zł.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Portal malopolska.pl: Wsparcie dla strażaków-ochotników z powiatów bocheńskiego i brzeskiego
Portal malopolska.pl: Wsparcie dla strażaków-ochotników z powiatów bocheńskiego i brzeskiego.

Na nowoczesne samochody, sprzęt ratowniczy i odzież ochronną oraz modernizację i przebudowę remiz - to m.in. na te zadania strażacy-ochotnicy przeznaczą dotacje otrzymane od samorządu województwa w ramach dwóch konkursów: Bezpieczna Małopolska 2018 i Małopolskie Remizy 2018. W sumie dzięki nim tylko w tym roku do 258 małopolskich jednostek OSP trafi ponad 5,2 mln zł, z czego niemal 3 mln na remonty remiz, a ponad 2,2 mln zł na zakup samochodów i sprzętu. Część z tej kwoty trafi teraz do strażaków z powiatów bocheńskiego i brzeskiego dzięki umowom, które przekazał wicemarszałek Stanisław Sorys.

- Strażacy-ochotnicy swoją postawą udowadniają, że w sytuacji zagrożenia zawsze możemy na nich liczyć. Przez 365 dni roku, o każdej porze dnia i nocy są gotowi nieść pomoc czy to podczas powodzi czy podczas pożaru. Takie podejście należy doceniać i nagradzać. Dlatego konsekwentnie, od kilku lat, w ramach dwóch konkursów Bezpieczna Małopolska i Małopolskie Remizy zakupujemy najnowszy sprzęt oraz nowoczesne samochody niezbędne w ich codziennej pracy. Dotychczas na realizację tych zadań przekazaliśmy ponad 36 mln zł – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Wicemarszałek przekazał umowy dla jednostek OSP z powiatów: bocheńskiego (gminy: Bochnia, Drwinia, Lipnica Murowana, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina) oraz z brzeskiego (gminy: Borzęcin, Czchów, Iwkowa i Szczurowa).
Za otrzymane w konkursie „Bezpieczna Małopolska” środki, w wysokości ponad 67 tys. zł, druhowie z powiatu bocheńskiego (OSP Muchówka, Nowy Wiśnicz, Kamionna, Trzciana, Bełdno) i powiatu brzeskiego (OSP Bielcza, Przyborów, Borzęcin Górny, Tworkowa, Iwkowa, Porąbka Iwkowska) kupią dobrej jakości sprzęt. Jednostki zyskają m.in.: kamerę termowizyjną, agregat powietrzny i prądotwórczy, akumulatorowy maszt oświetleniowy LED, pompę szlamową, miernik jednogazowy, sygnalizator bezruchu oraz kilka kompletów odzieży ochronnej do zadań bojowych.

Galeria dostępna TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Policjanci ostrzegają przed oszustwami "NA POLICJANTA". UWAGA‼️ Próby oszustw odnotowano również w Brzesku i okolicy...
Policjanci ostrzegają przed oszustwami "NA POLICJANTA". UWAGA‼️ Próby oszustw odnotowano również w Brzesku i okolicy... .

Nie Dajmy sie OszukacW przypadku tego rodzaju oszustw mechanizm działania przestępców jest prosty i w każdym przypadku odbywa się według podobnego scenariusza. Telefonując - zazwyczaj do osoby starszej i samotnie mieszkającej - sprawca podaje się za funkcjonariusza Policji i informuje je o tym, że ich konta bankowe są zagrożone, a aktualnie Policja zajmuje się rozpracowaniem oszusta. Następnie sprawca nakłania ofiary do udania się do placówki bankowej i wybrania z konta zalegających tam pieniędzy. Sprawca podczas rozmowy w rozmaity sposób zdobywa zaufanie starszych ludzi i wykorzystując ich łatwowierność.
Dla zdobycia zaufania każe przykładowo wybrać podczas rozmowy numer alarmowy „997” i wówczas „zgłasza” się oficer dyżurny jednostki Policji, którym okazuje się być drugi oszust. Pamiętajmy, aby przed wybraniem numeru upewnić się czy poprzednia rozmowa została zakończona. Bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim telefonom! Pamiętajmy również, że prawdziwi policjanci nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie.

Przypominamy, co zrobić, by nie stać się ofiarą oszustów:
* Przede wszystkim należy zachować ostrożność - jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod policjanta i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań.
* W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie czy przelaniu ich na inne konto.
* W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez telefon, za policjanta – zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się w dyskusję z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy o podejrzanym telefonie komuś bliskiemu.
* Nie informujmy nikogo o ilości pieniędzy, które mamy w domu lub przechowujemy na koncie.
* W razie jakichkolwiek podejrzeń należy skontaktować się z jednostką Policji osobiście lub telefonicznie dzwoniąc na numer stacjonarny znajdujący się na stronie internetowej jednostki.
* Pamiętajmy, aby przed połączeniem upewnić się, że poprzednia rozmowa została zakończona.

Share/Save/Bookmark
 Dodaj do Facebook`a
PDF
Drukuj
 
Radio RDN Małopolska: Janusz Kwaśniak wystartuje ponownie
Radio RDN Małopolska: Janusz Kwaśniak wystartuje ponownie.

Wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak powalczy o szóstą kadencję. Wystartuje ze swojego Komitetu Wyborczego Wyborców Rządzimy Sprawiedliwie. Jest bezpartyjny, bo jak powiedział w programie ‚Słowo za słowo” w samorządach nie miejsca na polityczne spory, tylko na merytoryczną dyskusję. Czy Janusz Kwaśniak podczas kampanii będzie miał okazję dyskutować z kontrkandydatem? Tego jeszcze nie wiadomo.

– Na chwilę obecną nie pojawił się jeszcze żaden kontrkandydat, natomiast jeszcze mamy czas, rejestracja kandydatów na wójtów trwa do 26 września, na radnych do 17 września. Program wyborczy już jest przygotowywany, zostanie opublikowany po rejestracji kandydata na wójta, czyli gdzieś na przełomie września i października. Mamy szeroki wachlarz zadań, które zamierzamy realizować w poszczególnych miejscowościach – mówi wójt Kwaśniak.Komitet Rządzimy Sprawiedliwie zgłosi też kandydatów do rady gminy Borzęcin.

 

Share/Save/Bookmark
 
IX Dni Gminy Borzęcin - XIV Borzęckie Święto Grzyba. Zobacz obszerną fotorelację Łukasza Kierońskiego
IX Dni Gminy Borzęcin - XIV Borzęckie Święto Grzyba. Zobacz obszerną fotorelację Łukasza Kierońskiego.

IX Dni Gminy Borzęcin - XIV Borzęckie Święto Grzyba. Zobacz obszerną fotorelację Łukasza Kierońskiego z konkursu na potrawę z grzybów, konkursu na kosz grzybów, występu Zespołu "Mali Borzęcanie", koncertu Lachersów, koncertu Zespołu PIERSI oraz pokazu sztucznych ogni.

 

IX Dni Gminy Borzęcin - XIV Borzęckie Święto Grzyba. Zobacz obszerną fotorelację Łukasza Kierońskiego z konkursu na...

Opublikowany przez Janusz Kwaśniak Piątek, 31 sierpnia 2018
Share/Save/Bookmark
 
Telewizja ZVAMI.TV: Dni Gminy i Święto Grzyba w Borzęcina
Telewizja ZVAMI.TV: Dni Gminy i Święto Grzyba w Borzęcina.

Share/Save/Bookmark
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 206
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information