Poniedziałek, 19 listopada 2018 r. | imieniny: Elżbiety, Seweryny

Decyzje Środowiskowe - Obwieszczenia
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się, że w dniu 14.02.2014r. Wójt Gminy Borzęcin wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w miejscowości Przyborów w gminie Borzęcin". Lokalizacja : miejscowość Przyborów, gmina Borzęcin.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art.10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2014 r. na wniosek P. Kazimierza Ropka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Produkcyjno-Handlowy ,,Elektro-Mechanika-Ropek" ul. Pomianowska 2, 32 – 800 Brzesko, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złóż ,,Łęki – Ropek", ,,Łęki" i ,,Łęki I" położonych w miejscowości Łęki, gmina Borzęcin na działkach nr: 818, 819, 820, 825, 827, 828, 829, 830, 831/1, 831/2, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851".
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się, że w dniu 13.01.2014 r. Wójt Gminy Borzęcin wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zielona energia - Budowa i eksploatacja wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej". Lokalizacja : miejscowość Bielcza, gmina Borzęcin.  Nr działek: 365, 366, 371, 372, 373, 374 w miejscowości Bielcza, gmina Borzęcin, powiat brzeski, woj. małopolskie. W związku z powyższym informuje się, że z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 24 – w godzinach urzędowania tj.: 9:00 – 17:00 w poniedziałki oraz 7:30 – 15:30 od wtorku do piątku, tel.: 14 68 46 370 wew. 24 w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie za pośrednictwem Wójta Gminy Borzęcin, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznych przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 13.01.2014 r. WÓJT GMINY BORZĘCIN
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 10 § 1 art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się strony postępowania, że Wójt Gminy Borzęcin w dniu 10.01.2014 r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w miejscowości Przyborów w gminie Borzęcin" orazże zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Lokalizacja : miejscowość Przyborów, gmina Borzęcin. Nr działki: 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2507, 2508, 2509/1, 2510/1, 2512, 2513, 2514, 2515 położone w miejscowości Przyborów, gmina Borzęcin, powiat brzeski, woj. małopolskie. Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie pokój nr 24. Od niniejszego postanowienia nie służy stronom zażalenie. Z zebranymi dowodami i materiałami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie pokój nr 24 w terminie 7 dni od daty publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznych przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 10.01.2014 r. WÓJT GMINY BORZĘCIN  
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku  z art.10, art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamiam, że na wniosek P. Janiny Górskiej zam. Brzesko ul. Przemysłowa 2, 32 – 800 Brzesko, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w miejscowości Przyborów w gminie Borzęcin”.  Lokalizacja   : miejscowość Przyborów, gmina Borzęcin
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzecin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzecin.          Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz           o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku    z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071   z późn. zm), zawiadamia się strony postępowania, że odwołanie od decyzji Wójta Gminy Borzęcin znak: RPG.6220.06.2013 z dnia 28.10.2013 r. w sprawie : „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego BORZĘCIN – HANKÓWKA w granicach projektowanego obszaru górniczego BORZĘCIN – HANKÓWKA pole A i pole B”, zostało przesłane wraz z aktami sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego                       w Tarnowie.   Lokalizacja   : miejscowość Borzęcin, gmina Borzęcin.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin.          Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)   w związku z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.              z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się, że w dniu 13.11.2013 r. Wójt Gminy Borzęcin wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: pn.: „Odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Borowa                        w miejscowości Borzęcin”. Lokalizacja   : miejscowość Borzęcin, gmina Borzęcin.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójtra Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójtra Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji                  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  w związku z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się, że             w dniu 28.10.2013r. Wójt Gminy Borzęcin wydał decyzję odmowną o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego BORZĘCIN – HANKÓWKA w granicach projektowanego obszaru górniczego BORZĘCIN – HANKÓWKA pole A i pole B”.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się strony postępowania, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Odkrywkowa eksploatacja złoża kruszywa naturalnego Borowa w miejscowości Borzęcin”.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z pózn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, że zebrano już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego            BORZĘCIN – HANKÓWKA w granicach projektowanego obszaru górniczego     BORZĘCIN – HANKÓWKA pole A i pole B”. Lokalizacja   : miejscowość Borzęcin, gmina Borzęcin.
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin. Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227)  w związku z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.              z 2013 r., poz. 267), zawiadamia się, że w dniu 01.10.2013r. Wójt Gminy Borzęcin wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w miejscowości Przyborów                w gminie Borzęcin”. Lokalizacja   : miejscowość Przyborów, gmina Borzęcin.
Czytaj całość materiału…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 16
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information