Niedziela, 11 kwietnia 2021 r. | imieniny: Filipa, Leona

UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w Borzęcinie - Łazach na sprzedaż - przetarg 1 PDF Drukuj Email
UWAGA! Atrakcyjne działki budowlane w Borzęcinie - Łazach na sprzedaż - przetarg 1.

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copyWójt Gminy Borzęcin na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 1 i 2,art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz.1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) o g ł a s z a szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin.

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą między innymi działki oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami:

1. 4017/14 o powierzchni 0,0829 ha,
2. 4017/59 o powierzchni 0,1184 ha,
3. 4017/60 o powierzchni 0,1111 ha,
4. 4017/61 o powierzchni 0,1114 ha,
5. 4017/62 o powierzchni 0,1552 ha,
6. 4017/63 o powierzchni 0,1077 ha,
7. 4017/64 o powierzchni 0,1200 ha,

stanowiąca własność gminy Borzęcin, położona w obrębie Borzęcin, dla której w Sądzie Rejonowym w Brzesku prowadzona jest księga wieczysta nr TR1B/00055445/0.

Podgląd w geoportalu dostępny TUTAJ

Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty przetarg ustny nieograniczony zakończył się wynikiem negatywnym. Odbyły się one kolejno 23 września 2019 r., 2 grudnia 2019 r., 15 kwietnia 2020 r., 8 czerwca 2020 r. oraz 27 października 2020 r. Trzeci przetarg został odwołany ze względu na brak możliwości jego przeprowadzenia w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem.

Przedmiotowe działki powstały w wyniku podziału działki ewidencyjnej nr 4017/10, mają kształty regularne zbliżone do prostokątów i trapezów o powierzchni w przedziale od 829 m2 do 1552 m2. Zlokalizowane są w południowo – wschodniej części miejscowości Borzęcin–Łazy w odległości około 5 km od centrum wsi i około 18 km od centrum Brzeska, przy drodze powiatowej z Borzęcina do Rudy Rysie z której urządzony został wjazd na teren nieruchomości. Sąsiedztwo działek stanowią tereny niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz infrastrukturę towarzyszącą nowo powstałego osiedla, na którym wydzielono 53 działki przeznaczone pod budowę 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla terenu na którym zlokalizowane są przedmiotowe działki wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budowy 53 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dróg dojazdowych. W zasięgu nieruchomości znajduje się uzbrojenie sieciami infrastruktury technicznej: energetycznej, gazowej i wodociągowej.

Ograniczenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi. Dział III i Dział IV księgi wieczystej wolny od wpisów. Nieruchomość nie jest przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań.

Przetargi na sprzedaż działek odbędą się dnia 30 marca 2021 r (wtorek) o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie, pokój nr 10. Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godziny 9:00 , kolejno:

1. godz. 9:00 - działka 4017/14 cena wywoławcza 20 800,00 zł plus podatek VAT,
2. godz. 9;15 - działka 4017/59 cena wywoławcza 29 600,00 zł plus podatek VAT,
3. godz. 9:30 - działka 4017/60 cena wywoławcza 27 800,00 zł plus podatek VAT,
4. godz. 9:45 - działka 4017/61 cena wywoławcza 27 900,00 zł plus podatek VAT,
5. godz. 10:00 - działka 4017/62 cena wywoławcza 38 800,00 zł plus podatek VAT,
6. godz. 10;15 - działka 4017/63 cena wywoławcza 27 000,00 zł plus podatek VAT,
7. godz. 10:30 - działka 4017/64 cena wywoławcza 30 000,00 zł plus podatek VAT.

W przetargach mogą brać udział krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne, pod warunkiem, że:

1. wpłacą wadium w niżej określonej wysokości najpóźniej do 25 marca 2021 roku (czwartek), w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Borzęcin w KBS 0/Szczurowa nr: 81 8591 0007 0100 0000 6350 0012, z dopiskiem „Wadium do przetargu – zakup działki” - (ze wskazanym numerem ewidencyjnym i położeniem działki), przy czym za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa. Tytuł wpłaty wadium winien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu.

Wysokość wadium:

1) działka 4017/14 – 2 080,00 złotych,
2) działka 4017/59 – 2 960,00 złotych,
3) działka 4017/60 – 2 780,00 złotych,
4) działka 4017/61 – 2 790,00 złotych,
5) działka 4017/62 – 3 880,00 złotych,
6) działka 4017/63 – 2 700,00 złotych,
7) działka 4017/64 – 3 000,00 złotych.

2. złożą pisemne oświadczenie, iż zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
3. złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu i przyjmują go bez zastrzeżeń.

Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości lub paszport. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników. W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli.

Ponadto osoby przystępujące do przetargu, jako pełnomocnicy, winni przedłożyć w Urzędzie Gminy w Borzęcinie II piętro – pokój nr 20, najpóźniej w terminie do 25 marca 2021 roku (czwartek), właściwe pełnomocnictwo nie koniecznie notarialne (wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa – na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej Dz. U. nr 225, poz. 1635 ze zm.), a w przypadku osób prawnych – aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru w przypadku podmiotów polskich. Osoby, które nie dostarczą dokumentów w określonym terminie, nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku zamiaru nabycia działki w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, do przetargu muszą przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka, wadium musi być wpłacone przez obojga współmałżonków.

Uczestnik, który zamierza przystąpić do licytacji więcej niż jednej działki musi dokonać wpłaty wadium osobno na każdą z licytowanych działek.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wpłata całości zaoferowanej ceny sprzedaży działki ustalona w drodze licytacji, pomniejszona o wpłacone wadium, winna zostać uiszczona na konto Urzędu Gminy w KBS 0/Szczurowa nr: 49 8591 0007 0100 0000 6350 0006, najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za dzień zapłaty uznaje się chwilę uznania rachunku bankowego Urzędu Gminy w Borzęcinie.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek) na wskazany przez oferenta rachunek bankowy, po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki w dniu zapłaty pełnej ceny nabycia działki.

Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy, jeżeli oferent:

1) nie dokona wpłaty oferowanej ceny nabycia działki w wyznaczonym przez Wójta Gminy terminie,
2) uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży działki w formie aktu notarialnego w wyznaczonym przez Wójta Gminy terminie.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Borzęcin zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych, niezwłocznie podając informację na piśmie o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko Gminie Borzęcin.

Dodatkowe informacje:

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości. Sprzedający sprzedaje działki zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt Nabywcy, Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni działki.

Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży działki: jej obszar, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec Gminy w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic wyżej wymienionej działki wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży. Nabywca przejmuje działkę w stanie istniejącym. Koszty notarialne w całości ponosi nabywca działki.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę działki. Istniejące na działce urządzenia infrastruktury technicznej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń. W przypadku konieczności przełożenia obciążeń z uwagi na ewentualność kolizji z zamierzoną inwestycją, nabywca zobowiązany będzie do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Niniejsze ogłoszenie o przetargach podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie ogłoszenia o przetargach w prasie lokalnej „TEMI” poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „sprzedaż nieruchomości”

Szczegółowe informacje dotyczące zbywanych działek można uzyskać pod numerem telefonu: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , oraz osobiście w Urzędzie Gminy Borzęcin w poniedziałki od godziny 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30, w piątki od godziny 7:30 do 14:30. Działki można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z inspektorem ds. gospodarki nieruchomościami pod nr tel.: (14) 684 – 63 – 70 wew. 20 lub drogą elektroniczną na adres: nieruchomosci@borzecin .pl.

Borzęcin, 24 luty 2021 r.

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information