Środa, 28 lutego 2024 r. | imieniny: Romana, Makarego
UWAGA! Nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownik Klubu Senior+ w Borzęcinie PDF Drukuj Email

nabor ikona1Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie ogłasza nabór na stanowisko pracy Kierownika Klubu Senior+ w Borzęcinie.

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borzęcin
32-825 Borzęcin 563 a
Tel: 14/68-46-032

1. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie,
2. Wykształcenie wyższe (pedagogika, socjologia, psychologia lub inne w zakresie nauk społecznych),
3. Posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej,
4. Znajomość funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej,
5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni z praw publicznych,
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
8. Nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe

1. Osoba ubiegająca się o stanowisko Kierownika Klubu Senior+ powinna posiadać wiedzę w zakresie specyfiki pracy w Klubach Seniora,
2. Znajomość specyfiki pracy z osobami starszymi,
3. Znajomość przepisów:
◦ ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.),
◦ Programu Wieloletniego ,,Senior+" na lata 2021-2025,
4. Predyspozycje: odpowiedzialność, komunikatywność, cierpliwość, kreatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole, zdolność do pracy w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, stabilność emocjonalna, odporność na stres,
5. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu Senior+,
2. Realizacja programu działalności Klubu w Senior+,
3. Ustalanie i realizacja rocznego budżetu Klubu Senior+,
4. Prowadzenie postępowania proceduralnego związanego z przyjęciami seniorów lub rezygnacji z dalszego pobytu w Klubie Senior +,
5. Opracowanie planu pracy Klubu i czuwanie nad jego realizacją,
6. Odpowiedzialność za powierzony majątek, w tym realizacja wydatków Klubu Senior+,
7. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji Klubie Senior+,
8. Prowadzenie dokumentacji w zakresie m.in. listy obecności uczestników Klubu Senior+ oraz dokumentacji osób prowadzących zajęcia,
9. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących seniorów,
10. Dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
11. Diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów,
12. Koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów,
13. Kompleksowe prowadzenie Klubu Senior + i organizowanie zajęć dla seniorów,
14. Organizowanie form wsparcia dla seniorów,
15. Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników Klubu,
16. Organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc,
17. Organizowanie pracy specjalistów zatrudnionych w Klubie Senior+ w zależności od potrzeb i działań na rzecz seniorów,
18. Prowadzenie postępowania proceduralnego przy akceptacji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącego zatrudnienia specjalistów,
19. Dokonywanie w ramach budżetu Klubu Seniora+ stosowanych zakupów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
20. Sporządzanie sprawozdań i rozliczeń finansowych Klubu Senior+,
21. Nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z osobami prowadzącymi zajęcia oraz instytucjami i organizacjami, które mogą się włączyć w działalność Klubu Senior +,
22. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w organizowanych zajęciach,
23. Reprezentowanie Klubu Senior+ na zewnątrz oraz dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu Senior+.

4. Informacje o warunkach pracy na stanowisku

1. Miejsce wykonywania pracy: Klub Senior+ Borzęcin 562.
2. Praca z osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno­ biurowa w Klubie Senior+, współpraca z Kierownikiem oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej.
3. Okres zatrudnienia: od lutego 2023 roku.
4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze pół etatu, praca biurowa, wyjazdy służbowe.

5. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z klauzulą zawierająca zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w CV,
2. List motywacyjny,
3. Oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada),
5. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
6. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
7. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8. Podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
9. Podpisane oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie przygotowawcze o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10. Podpisane oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zatrudnienia na wyżej wymienionym stanowisku,
11. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzonej działalności gospodarczej,
12. Podpisana klauzula informacyjna w przedmiocie przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
13. Podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

6. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:

Oferty należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 563 a, w zamkniętej kopercie do dnia 19 stycznia 2023 roku do godziny 15.30 lub przesłać na adres jednostki (Decyduje data faktycznego wpływu do siedziby jednostki).
Koperta powinny być opatrzona imieniem i nazwiskiem, adresem nadawcy oraz dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Senior+ w Borzęcinie". W przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego można przesłać drogą elektroniczną w terminie do 19 stycznia 2023 r. do godz.15.30. Dokumenty, które wpłynął po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borzęcinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 0%.

8. Informacje dodatkowe.

Informacje na temat naboru na stanowisko można uzyskać w siedzibie jednostki lub telefonicznie tel. 14/68-46-032

Nabór będzie odbywał się w dwóch etapach:

Pierwszy etap: Komisja Rekrutacyjna dokona analizy przedłożonych dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym. Po dokonaniu analizy formalnej złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz sporządzeniu listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu nastąpi telefoniczne powiadomienie kandydatów o zakwalifikowaniu się do II Etapu Konkursu.

Drugi etap: Z kandydatami spełniających wymagania zostanie przeprowadzony test sprawdzający, a następnie zostanie z nimi przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna (z 5 osobami z największą liczbą punktów). Warunkiem udziału w rozmowie kwalifikacyjnej jest pozytywne zdanie testu kwalifikacyjnego. O terminach ich przeprowadzenia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie, na stronie internetowej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do:
- odwołania konkursu bez podania przyczyny,
- nie rozstrzygnięcia konkursu w sytuacji braku możliwości wyłonienia odpowiedniego kandydata.

docKwestionariusz kandydata36 KB

docxOświadczenie do celów rekrutacji16.67 KB

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Katarzyna Ciochoń

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information