Czwartek, 23 maja 2024 r. | imieniny: Iwony, Emilii
Regulaminy PDF Drukuj Email

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzęcin.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzęcin,
w szczególności dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, szkła, tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych;

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych;

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

6. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391);

2. odpadach - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185. póz. 1243 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się, lub do ich pozbycia się jest obowiązany ( art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach);

3. Nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, z której wynika, iż istnieją następujące rodzaje nieruchomości:

a) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:

- nieruchomości rolne,

- inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę;

b) nieruchomości budynkowe,

c) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe).

4. Właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami mającymi obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku,

5. Budynek mieszkalny jednorodzinny - to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane - budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

6. Zabudowa jednorodzinna - to zgodnie z zapisami § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi.

7. Zabudowa wielorodzinna – zabudowa, na którą składają się budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

8. Stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi– należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Borzęcin na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy.

9. Punkty selektywnego zbierania– należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów.

10. Odpadach komunalnych– należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zgodnie z zapisem art. 3, ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach.

11. Odpadach komunalnych suchych - rozumie się przez to szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe.

12. Odpadach komunalnych mokrych – rozumie się przez to zmieszane inne odpady komunalne.

13. Odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.

14. Odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nie opakowaniowe, opakowania z papieru i tektury, tekstylia oraz części z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione
w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią art.3 ust.3 pkt. 7 ustawy o odpadach.

15. Kompostowniku - rozumie się przez to specjalną skrzynię lub dół służące do kompostowania odpadów organicznych, których lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, póz. 690 z późn. zm. ).

16. Odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 ustawy
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

17. Odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych– rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej.

18. Zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. z 2005 r., Nr 180, póz. 1495 z późn. zm.), pochodzący z gospodarstw domowych lub z innych źródeł, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, stanowiący odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach.

19. Odpadach niebezpiecznych– należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin nawozach, zużyte opatrunki pochodzące z domu.

20. Nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.

21. Zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania.

22. Harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Borzęcin, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzęcin, dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, opracowywany przez przedsiębiorcę.

23. Przedsiębiorcach – podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia.

24. Podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia, lub gminna jednostka, która nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia, oraz zarejestrowany w rejestrze działalności regulowanej podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w sytuacji gdy gmina nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, wpisany do rejestru działalności regulowanej zgodnie z zapisami art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ).

25. Zwierzętach domowych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt co odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej, że jest to każde zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa.

26. Zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały; zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy o ochronie zwierząt.

27. Poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (dalej – redukcja) – należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3c ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego.

28. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borzęcin".

ROZDZIAŁ 2.

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 i 5, urządzenia służące (pojemniki) do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

2. Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

3. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy
w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości.

4. Zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

5. Wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych lub przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej sanitarnej jeżeli taka możliwość istnieje.

6. Oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki
i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu.

7. Uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników oraz posypanie piaskiem chodnika. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

8. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i usuwane zgodnie z niniejszym regulaminem oraz z odrębnymi w tym zakresie przepisami.

9. Na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu.

§ 4

Na terenie gminy Borzęcin biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się :

1. Spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także
w pojemnikach. Dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a także korek
i korę oraz papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i innymi przepisami.

2. Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli.

3. Pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem oraz odrębnymi w tym zakresie przepisami.

5. Wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych.

6. Stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu.

7. Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu.

§ 5

Dopuszcza się zagospodarowanie we własnym zakresie odpadów budowlanych niezawierających frakcji niebezpiecznych lub przekazywanie ich innym osobom do wykorzystywania na własne potrzeby do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg
po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY OGÓLNE

W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 6

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie (pojemniki) do zbierania odpadów komunalnych. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości przedsiębiorca.

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić je w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 2002.75.690 ).

3. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem
w pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów), odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, zużytej odzieży, odpadów komunalnych mokrych, odpadów komunalnych suchych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji należy poddać procesowi kompostowania z zachowaniem sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu. W przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu gromadzić w podstawionym przez przedsiębiorcę pojemnikach lub workach.

5. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek oświadczyć, iż posiada kompostownik i prowadzi kompostowanie we własnym zakresie i na potrzeby własne.

6. Odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony wystawiane są przed nieruchomość w wyznaczony dzień.

7. Zużyte baterie należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach, przedszkolach, budynku Urzędu Gminy na terenie Gminy Borzęcin.

8.Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w aptekach na terenie Gminy Borzęcin.

9. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe niezawierające frakcji niebezpiecznych mogą być zagospodarowane we własnym zakresie lub przekazywane innym osobom do wykorzystywania na potrzeby własne np. do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi. W przypadku braku możliwości ich zagospodarowania na miejscu odpady te można gromadzić w pojemniku lub
w dodatkowym pojemniku podstawionym przez przedsiębiorcę za dodatkową opłatą.

10. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych z przedsiębiorcą zgodnie z harmonogramem.

§ 7

Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zlecenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego. Częstotliwość opróżniania uzależniona jest od pojemności zbiornika i nie należy doprowadzać do jego przepełnienia.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

ROZDZIAŁ 4

CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO.

§ 8

Odpady komunalne będą usuwane z terenu nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem wywozu odpadów z częstotliwością wynikającą z pojemności danych urządzeń do zbierania odpadów i wymaganiami sanitarnymi. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

1. Odpady komunalne mokre zgromadzone w pojemnikach z nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, wystawionych przed ogrodzenie nieruchomości – dwa razy na miesiąc.

2. Odpady komunalne suche zgromadzone w workach z nieruchomości jedno lub kilkurodzinnej, wystawionych przed ogrodzenie nieruchomości – jeden raz na miesiąc lub dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów.

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji – kompostowane na miejscu z zachowaniem sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu lub gromadzone w podstawionych przez przedsiębiorcę pojemnikach lub workach i usuwane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyta odzież, zużyte opony - wystawione przez mieszkańców nieruchomości w określony dzień – jeden raz na pół roku.

5. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (np. zużyte akumulatory, chemikalia) wystawione przez mieszkańców nieruchomości w określony dzień – jeden raz na pół roku.

6.Zużyte baterie należy przekazywać do punktów zbiórki baterii zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach, przedszkolach, budynku Urzędu Gminy na terenie Gminy Borzęcin.

7.Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w aptekach na terenie Gminy Borzęcin.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać przedsiębiorcy sukcesywnie w czasie prowadzenia prac remontowych i zaraz po ich zakończeniu lub gromadzić w podstawionym przez przedsiębiorcę pojemniku za dodatkową opłatą.

9. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełniania i z zachowaniem należytych warunków sanitarnych.

10.Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia

ROZDZIAŁ 5

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 9

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

2. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki dostarcza właścicielom nieruchomości przedsiębiorca.

3. Pojemniki muszą spełniać normy i wymagania określone odrębnymi przepisami.

4. Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów na terenie gminy to:

1)kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70 l,

2) pojemniki (kubły) na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l,

3) kontenery o pojemności od 2,5 m3do 10 m3,

4) worki foliowe od 60 l do 120 l;

5) inne pojemniki i kontenery.

5. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych mokrych na terenie nieruchomości zamieszkałych:

1). 1 do 2 osób – 60 l

2). 3 do 5 osób – 120 l

3). 6 do 10 osób – 2 x 120 l lub 1 x 240 l

4). 11 do 15 osób – 3 x 120 l lub 1 x 240 l i 1 x 120 l

§ 10

1.Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacji, są przez właścicieli lub zarządzających obowiązkowo wyposażone w kosze uliczne, zgodnie
z następującymi zasadami:

1)na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w odległości bliskiej wiacie przystankowej, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,

2) wielkość koszy ulicznych została określona w § 10 ust. 4 pkt. 1 i uzależniona jest od nagromadzania się odpadów.

§ 11

Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz.

2. Pojemnik nie powinien być uszkodzony np. pozbawiony pokrywy.

3. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.

§ 12

Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości płynnych:

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 i z 2004 r. Nr 109, poz.1156).

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem.

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

§ 13

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu,

żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków,

zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów

niebezpiecznych.

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.

3. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru nie wolno wrzucać:

1) kalki technicznej,

2) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.

4. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno wrzucać:

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

2) luster,

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

5) szyb samochodowych.

5. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, opakowań po farbach i lakierach,

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

6. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą.

ROZDZIAŁ 6

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 14

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 15

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1. W odniesieniu do psów:

1) na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi a psa rasy uznawanej jako agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu, z nałożonym kagańcem,

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

1) stały i skuteczny dozór,

2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,

3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy,

4) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,

5) zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku,

6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,

7) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.

§ 16

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy w Borzęcinie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin".

§ 17

Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:

1. Osób posiadających zwierzęta.

2. Zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego.

3. Gmina w odniesieniu do pozostałych terenów.

ROZDZIAŁ 7

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI

ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 18

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten,
w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

§ 19

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Borzęcin w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji poprzez zarządzenie i wyznaczy termin jej przeprowadzenia.

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. Policja oraz upoważnieni przez Wójta Gminy Borzęcin pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości legitymacją służbową.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Wszelkie spostrzeżenia i uwagi dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Borzęcin można zgłaszać do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Mieszkaniowej, Planowania Przestrzennego i Działalności Gospodarczej, Tel. 14 67 40 373, 14 68 46 370 wew. 24 oraz na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Policji, Tel. 14 671 41 11.

4. Urząd Gminy Borzęcin będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information