Wtorek, 27 lutego 2024 r. | imieniny: Gabriela, Anastazji
Transmisje z sesji Rady Gminy


Nadzwyczajna XLVII (47) Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 15 listopada br., w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się Nadzwyczajna XLVII (47) Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:negatywnej opinii do projektu Audyt krajobrazowego dla województwa małopolskiego w zakresie terenu dotyczącego Gminy Borzęcin, zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2023-2036.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji z XLVII Sesji Rady Gminy Borzęcin >>>

Czytaj całość materiału…
 
XLVI (46) Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 8 listopada br., w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XLVI (46) Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych, określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Borzęcin, zmiany przyjętego regulaminu udzielania i rozliczenia dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie gminy Borzęcin, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, określenia wysokości podatku od środków transportowych,udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Borzęcinie Górnym, udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Anielskiej w Bielczy, zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2023-2036 oraz przekazania skargi według właściwości. Przedłożono również Radzie Gminy informację z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.

Podczas posiedzenia wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 29 września do dnia 8 listopada br. Ponadto Przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek i Wójt Janusz Kwaśniak złożyli informację z analizy oświadczeń majątkowych.

 Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

 Zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji z XLVI Sesji Rady Gminy Borzęcin >>>

Czytaj całość materiału…
 
XLV (45) Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 29 września br., w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XLV (45) Sesja Rady Gminy Borzęcin. Wraz z rozpoczęciem obrad ślubowanie w związku z wyborem na radnego złożył Grzegorz Małek, któremu Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Maria Wójcik wręczyła zaświadczenie o wyborze. W trakcie sesji przedłożono radnym obszerne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta. Podjęto również uchwały w sprawach:

- ustalenia przebiegu drogi gminnej,
- wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Borzęcin dla szkoły publicznej prowadzonej przez osoby prawne niebedące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w wysokości wyższej niż określona w ustawie,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego prowadzenia zadania publicznego,
- zmiany Nr VII " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin",
- przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszarów Gminy Borzęcin,
- wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzęcin,
- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,
- określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Borzęcin,
- zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2023-2036,
- powołania członka Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Borzęcin,
- powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzęcin,
- skargi na działanie Wójta Gminy Borzęcin,
- zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Gminy Borzęcin, wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Szczegółowe informacje dotyczące prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji z XLV Sesji Rady Gminy Borzęcin >>>

Czytaj całość materiału…
 
XLIV (44) Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 29 czerwca br., w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XLIV (44) Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak przedstawił Raport o stanie gminy za 2022 rok. Po dyskusji nad raportem radni Rady Gminy podjęli uchwałę o udzieleniu wotum zaufania dla wójta. W kolejnym punkcie sesji rozpatrzono sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzęcin. Po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Borzęcin i Komisji Rewizyjnej oraz wnioskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy udzieliła wójtowi gminy Borzęcin absolutorium za 2022 rok.

Ponadto podczas sesji podjęto uchwały w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu, zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2023-2036.

 Wójt gminy Borzęcin przedstawił również Radzie obszerne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

 Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji z XLIV Sesji Rady Gminy Borzęcin >>>

Czytaj całość materiału…
 
XLIII (43) Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 18 maja br., w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XLIII (43) Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie za 2022 rok, zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2023-2036 oraz uznania Rady Gminy Borzęcin organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości. Ponadto przedłożono Radzie Gminy ocenę zasobów pomocy społecznej za 2022 rok oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Borzęcin z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Podczas posiedzenia wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak przedstawił obszerne sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od dnia 5 kwietnia do 17 maja 2023 roku.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji z XLIII Sesji Rady Gminy Borzęcin.

Czytaj całość materiału…
 
XLI (41) Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 22 lutego 2023 roku, w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XLI (41) Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, zmiany Nr VIII " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin", planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Borzęcin, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2023 r. pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2023 r, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Borzęcin, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2022-2036.
Podczas obrad rozpatrzono również skargę nr AO.1510.1.2022 r. oraz przedłożono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Ponadto wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od dnia 22 grudnia 2022 roku do 22 lutego 2023 roku.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji z XLI Sesji Rady Gminy Borzęcin.

Czytaj całość materiału…
 
XLII (42) Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 5 kwietnia br. w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XLII (42) Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz dla nauczycieli, którym powierzono pełnienie innego stanowiska kierowniczego w szkole, zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Borzęcin, wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie ewidencyjnym Przyborów, obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu, zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2023-2036, uznania Rady Gminy Borzęcin organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości.

Ponadto podczas wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od dnia 22 lutego do 4 kwietnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji z XLII Sesji Rady Gminy Borzęcin.

Czytaj całość materiału…
 
XL (40) Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 23 grudnia 2022 roku, w sali narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XL (40) Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto m.in. uchwały w sprawie: współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024-2025, zmiany uchwały Nr XXXVI/302/2022 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu, zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin. Po zapoznaniu radnych z autopoprawkami, odczytaniu projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały WPF, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rady Gminy, Rada Gminy Borzęcin przyjęła Uchwałę Budżetową na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2036.

Podczas obrad wójt Gminy Borzęcin przedłożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od dnia 13 grudnia do 22 grudnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji z XL Sesji Rady Gminy Borzęcin.

Czytaj całość materiału…
 
XXXIX Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 12 grudnia br., w sali narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie: przejęcia przez Gminę Borzęcin od Powiatu Brzeskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi, określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców, planu pracy Rady Gminy Borzęcin na rok 2023, planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzęcin, planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Borzęcin, planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Borzęcin, zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2022-2036.

Podczas obrad wójt Gminy Borzęcin przedłożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od dnia 3 listopada do dnia 12 grudnia br.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Poniżej zapis relacji z XXXIX Sesji Rady Gminy Borzęcin.

Czytaj całość materiału…
 
XXXVIII Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 3 listopada br., w sali narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych, zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, podatku od środków transportowych na 2023 rok, zmian w uchwale budżetowej na rok 2022, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2022-2036.

W trakcie obrad Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Borzęcin przedłożyli informację z analizy oświadczeń majątkowych. Ponadto wysłuchano obszernego sprawozdania wójta z działalności międzysesyjnej za okres od dnia 4 października do dnia 3 listopada br. oraz odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych składane podczas posiedzeń komisji Rady Gminy Borzęcin.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/.

Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Poniżej zapis relacji z XXXVIII Sesji Rady Gminy Borzęcin.

Czytaj całość materiału…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information