Piątek, 02 czerwca 2023 r. | imieniny: Erazma, Marianny
Transmisje z sesji Rady Gminy


XLI (41) Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 22 lutego 2023 roku, w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XLI (41) Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, zmiany Nr VIII " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin", planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Borzęcin, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2023 r. pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzęcin w 2023 r, ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Borzęcin, uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, zmiany w uchwale budżetowej na rok 2023 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2022-2036.
Podczas obrad rozpatrzono również skargę nr AO.1510.1.2022 r. oraz przedłożono sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Ponadto wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od dnia 22 grudnia 2022 roku do 22 lutego 2023 roku.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji z XLI Sesji Rady Gminy Borzęcin.

Czytaj całość materiału…
 
XLII (42) Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 5 kwietnia br. w Sali Narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XLII (42) Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla dyrektorów i wicedyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Borzęcin oraz dla nauczycieli, którym powierzono pełnienie innego stanowiska kierowniczego w szkole, zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Borzęcin, wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie ewidencyjnym Przyborów, obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II, udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu, zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok, zmiany w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2023-2036, uznania Rady Gminy Borzęcin organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości.

Ponadto podczas wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od dnia 22 lutego do 4 kwietnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji z XLII Sesji Rady Gminy Borzęcin.

Czytaj całość materiału…
 
XL (40) Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 23 grudnia 2022 roku, w sali narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XL (40) Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto m.in. uchwały w sprawie: współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024-2025, zmiany uchwały Nr XXXVI/302/2022 Rady Gminy Borzęcin z dnia 26 sierpnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu, zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin. Po zapoznaniu radnych z autopoprawkami, odczytaniu projektu uchwały budżetowej i projektu uchwały WPF, odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rady Gminy, Rada Gminy Borzęcin przyjęła Uchwałę Budżetową na 2023 rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2036.

Podczas obrad wójt Gminy Borzęcin przedłożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od dnia 13 grudnia do 22 grudnia 2022 roku.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Zapraszamy do obejrzenia zapisu relacji z XL Sesji Rady Gminy Borzęcin.

Czytaj całość materiału…
 
XXXIX Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 12 grudnia br., w sali narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie: przejęcia przez Gminę Borzęcin od Powiatu Brzeskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi, określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców, planu pracy Rady Gminy Borzęcin na rok 2023, planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Borzęcin, planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Borzęcin, planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Borzęcin, zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok, zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2022-2036.

Podczas obrad wójt Gminy Borzęcin przedłożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej za okres od dnia 3 listopada do dnia 12 grudnia br.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Poniżej zapis relacji z XXXIX Sesji Rady Gminy Borzęcin.

Czytaj całość materiału…
 
XXXVIII Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 3 listopada br., w sali narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XXXVIII Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze zadań publicznych, zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok, podatku od środków transportowych na 2023 rok, zmian w uchwale budżetowej na rok 2022, zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2022-2036.

W trakcie obrad Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy Borzęcin przedłożyli informację z analizy oświadczeń majątkowych. Ponadto wysłuchano obszernego sprawozdania wójta z działalności międzysesyjnej za okres od dnia 4 października do dnia 3 listopada br. oraz odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych składane podczas posiedzeń komisji Rady Gminy Borzęcin.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/.

Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Poniżej zapis relacji z XXXVIII Sesji Rady Gminy Borzęcin.

Czytaj całość materiału…
 
XXXVII Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji

W dniu 4 października br., w sali narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XXXVII Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Borzęcin, udzielenia pomocy finansowej powiatowi brzeskiemu, zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok i zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2022-2036. Ponadto rozpatrzono petycję dot. utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Borzęcin, przeprowadzono analizę z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz przedłożono informację o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Borzęcin w roku szkolnym 2021/2022.
W trakcie obrad wysłuchano również obszernego sprawozdania wójta z działalności międzysesyjnej za okres od 26 sierpnia do 4 października br. oraz odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych składane podczas posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Borzęcin.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/.

Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu ustawowego wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Poniżej zapis relacji z XXXVII Sesji Rady Gminy Borzęcin.

 

Czytaj całość materiału…
 
XXXVI Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia zapisu relacji oraz zapoznania się z prezentacją multimedialną Prezesa SIM Małopolska

W dniu 26 sierpnia br., w sali narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto m.in. uchwały dot. przyjęcia regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Borzęcin oraz kryteriów i zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach zlokalizowanych w Łękach, budowanych w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową SIM Małopolska sp. z o.o., na zasadach określonych w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Szczegóły dotyczące ww. uchwał, w tym regulaminów i zasad naboru wniosków dostępne tutaj: https://borzecin.esesja.pl/).

Nabory wniosków dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczani ścieków oraz zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych na Osiedlu w Łękach zostaną ogłoszone w ciągu najbliższych 2 tygodni.

Ponadto w trakcie obrad wysłuchano sprawozdania z działalności międzysesyjnej wójta oraz prezentacji Pana Michała Lysego, Prezesa SIM Małopolska dot. inwestycji budowy osiedla mieszkaniowego w Łękach oraz przyjęto pozostałe uchwały w sprawach: zmiany Uchwały Nr XXXV/297/2022 Rady Gminy Borzęcin z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego; udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu; zmiany uchwały nr XII/94/2015 Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 22 października 2015 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny nieruchomości lokalowych mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców; przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024; przyjęcia zmian do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Borzęcin na lata 2021-2025; zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok; zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2022-2036. Pozytywnie rozpatrzono również wniosek o poparcie petycji dotyczącej obniżenia stawki VAT na drewno opałowe.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/.

Poniżej zapis relacji z XXXVI Sesji Rady Gminy Borzęcin oraz prezentacja multimedialna Prezesa SIM Małopolska.

 
XXXIV Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia relacji

W dniu 23 maja br., w sali narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XXXIV Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawach: uchylenia uchwały Nr XXXIII/271/2022 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Borzęcin, przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie za rok 2021, wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Borzęcin wkładu niepieniężnego do spółki pod nazwą SIM Małopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Brzesku w postaci prawa własności nieruchomości zlokalizowanej w Łękach, przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Borzęcin na lata 2015-2020, zmiany w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2015-2020. Ponadto na posiedzeniu przedstawiono ocenę zasobów pomocy społecznej za 2021 r.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/.Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu wprowadzonego ustawą wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa). Zachęcamy Państwa do obejrzenia relacji z Sesji.

 

 
XXXV Sesja Rady Gminy Borzęcin - zachęcamy do obejrzenia relacji

W dniu 29 czerwca br., w sali narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Borzęcin. Podczas obrad, po uprzednim przedstawieniu Raportu o stanie gminy Borzęcin za 2021 rok, jak również odczytaniu: opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Borzęcin, opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok, wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2021 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Borzęcin jednogłośnie udzieliła wójtowi gminy wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borzęcin za 2021 rok.

W trakcie posiedzenia podjęto również uchwały w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Borzęcin za 2021 rok, zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Borzęcin za 2021 rok, zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela oraz innych nauczycieli, określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Borzęcin w roku szkolnym 2022/2023, wyłączenia drogi gminnej z użytkowania i pozbawienia jej kategorii drogi publicznej, udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu, wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie gminy Borzęcin, zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2022-2036.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/. Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/.

 

 
XXXIII Sesja Rady Gminy Borzęcin - zobacz relację z posiedzenia

W dniu 13 kwietnia br., w sali narad Budynku Wielofunkcyjnego w Borzęcinie odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Borzęcin. W trakcie posiedzenia podjęto uchwały w sprawach: wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Borzęcin; przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie za rok 2021; planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno - przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Borzęcin, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat w 2022 r. pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane; wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Borzęcin, położonej w obrębie ewidencyjnym Borzęcin; wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej zasób gminny; wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej zasób gminny; wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Borzęcin oraz terminu, miejsca i trybu składania deklaracji; zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok; zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Borzęcin na lata 2022-2036; przekazania petycji nr AO.152.2.2022 oraz nr AO.152.3.2022.

Szczegółowe informacje dot. prac komisji Rady Gminy Borzęcin, sesji w tym m.in. podjętych uchwał i przebiegu głosowań dostępne są na portalu: https://borzecin.esesja.pl/.

Transmisje sesji prowadzone są na żywo na stronie www.borzecin.pl oraz portalu Facebook /Gmina Borzęcin/, natomiast ich zapis udostępniany jest publicznie po spełnieniu wprowadzonego ustawą wymogu nakazującego zapewnienie dostępności materiałów wytwarzanych przez jednostki samorządowe dla osób niepełnosprawnych w zakresie transkrypcji (wersja tekstowa).

Zachęcamy Państwa do obejrzenia relacji z Sesji.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information