Piątek, 24 września 2021 r. | imieniny: Gerarda, Teodora

Obwieszczenia i Zawiadomienia
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” PDF Drukuj Email
piątek, 14 maja 2021 15:14
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” .

obwieszczenie1Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 283 z późn zm.) oraz uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego w złożu ”Jagniówka IV” z uwzględnieniem zarządzenia zastępczego Wojewody Małopolskiego z dnia 16.12.2014 r. znak:WN-II.413.1.45.2014/ZZ 

WÓJT GMINY BORZĘCIN

zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trybie jednolitym z dotychczas wprowadzonymi zmianami:

- zmiana III SUiKZP - dla złoża „BOROWA” w granicach wsi Borzęcin,

- zmiana IV SUiKZP - dla złoża „PRZYBORÓW” w granicach wsi Przyborów,

- zmiana V SUiKZP - dla złoża „WARYŚ” w granicach wsi Waryś

w dniach od 14 maja 2021r. do dnia 7 czerwca 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583G, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Borzęcinie – BIP. Granice obszaru objętego porządzeniem zmiany Studium pokazano na załączniku graficznym.

Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 grudnia 2020 09:48
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa.

obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów -Bielcza -Wola Dębińska w miejscowości Zaborów, Dołęga w km 0 + 000 -5 + 400. Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
ul. S. Wyszyńskiego 6,32-80 Brzesko. W załączeniu skan obwieszczenia.

pdfObwieszczenie96.09 KB

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa PDF Drukuj Email
piątek, 04 grudnia 2020 09:11
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa znak: UG.I.6220.1.2019 z dnia 27.11.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768-etap II".
W załączeniu skan obwieszczenia.

pdfSKM_C22720120314390.pdf141.39 KB

 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
wtorek, 10 listopada 2020 12:33
 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej w Borzęcinie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 listopada 2020 10:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej w Borzęcinie.

4852371

Stosownie do art. 53 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm./ zawiadamiam, że dnia 29.10.2020 r. na wniosek:

PANA ANDRZEJA ARENDARSKIEGO
 PEŁNOMOCNIKA
FIRMY P4 SPÓŁKA ZO.O
ul. TAŚMOWA 7
02-677 WARSZAWA

zostało wszczęte postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

BUDOWA STACJI BAZOWEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ
P4 Sp.z o.o o numerze BRS7002-A
z niezbędną infrastrukturą techniczną

Lokalizacja inwestycji:

BORZĘCIN - działki nr: 4036 , 4037

W związku z powyższym informuje się, że z treścią projektu decyzji można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Borzęcin w zakładce Obwieszczenia w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznych przez obwieszczenia lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpiło dnia 29.10.2020 r.

pdfObwieszczenie.pdf49.24 KB

pdfDecyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.pdf202.11 KB

pdfZałącznik 1.pdf680.32 KB

Czytaj całość materiału…
 
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 października 2020 11:29
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego.

sZawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 08.10.2020 r., znak:
GK-II.661.5.2011.GD, informujące, że w dniu 26.10.2020 r. (poniedziałek), o godz. 15:30, w Budynku Wielofunkcyjnym
w Bielczy, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Bielcza, gmina Borzęcin w związku z budową autostrady A-4. Celem zebrania jest odczytanie decyzji Starosty Brzeskiego, zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w części wsi Bielcza.

zawiadomienie

 
Obwieszczenia Wójta Gminy Szczurowa PDF Drukuj Email
środa, 15 lipca 2020 12:30
Obwieszczenia Wójta Gminy Szczurowa.

Obwieszczenia Wójta Gminy Szczurowa informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW
nr 768- etap II". W załączeniu obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa znak: U.G.I.6220.2019 z dnia 10.07.2020 r.

pdfObwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa358.3 KB

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. PDF Drukuj Email
środa, 08 lipca 2020 09:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. .

1. Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz w związku z art. 3 ust.1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), informuje o wydaniu decyzji znak: UG.I.6220.4.2019 z dnia 29.06.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 sp. z o. o. nr BRS7002- A na nieruchomości położonej w Borzęcinie, działki nr ewid. 4036,4037 obręb ewid. Borzęcin”.

Wnioskodawca - P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.


2. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm./ oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się Strony o wydaniu w/w decyzji.

pdfObwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa524.83 KB

 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych PDF Drukuj Email
poniedziałek, 22 czerwca 2020 14:11
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych.

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copyNa podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 293), oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 283) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Borzęcin uchwały nr XXXIX/321/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych, zmienionej uchwałą nr XLIII/342/2018 z dnia 14 września 2018 r. oraz uchwałą nr III/13/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r..
Granice obszaru objętym sporządzeniem zmiany studium przedstawia załącznik graficzny. Wnioski do sporządzenia zmiany studium należy przekazać w terminie do dnia 17.07.2020 r. na adres Urzędu Gminy w Borzęcinie, 32-825 Borzęcin 583 G.


Pełna treść obwieszczenia dostępna pdfTUTAJ9.63 MB

Czytaj całość materiału…
 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania PDF Drukuj Email
środa, 03 czerwca 2020 10:59
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:„ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z. o. o nr BRS7002 – A na nieruchomości położonej w Borzęcinie działki nr ewid. 4036,4037 obręb Borzęcin”

pdfZawiadomienie o zakończeniu postępowania280.41 KB

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information