Sobota, 13 lipca 2024 r. | imieniny: Irwina, Margarety
Obwieszczenia i Zawiadomienia
Obwieszczenie Wójta Gminy Borzęcin z dnia 2 listopada 2023 r. w sprawie terminu polowań zbiorowych kół łowieckich na terenie Gminy Borzęcin PDF Drukuj Email
czwartek, 02 listopada 2023 08:47

Na podstawie art. 42 a i b, ust.2 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082 z późn. zm.), Wójt Gminy Borzęcin podaje się do publicznej wiadomości informacje przedłożone przez Koło Łowieckie "SOKÓŁ" Rudy Rysie, Koło Łowieckie "Darz Bór" w Biadolinach, Koło Łowieckie "Jedność" Brzesko dotyczące planu polowań w okresie od 05.11.2023 r do 31.01.2024 r. na terenie gminy Borzęcin.

 Polowanie zbiorowe Koła Łowieckiego "Darz Bór" w Biadolinach

Obwód łowiecki nr 143

L.p.

Termin i godziny polowań

Miejsce Polowania

Gatunek zwierzyny

Prowadzący polowanie

Uwagi

1

05.11.2023 r.

godz. 9.00 – 15.00

Perła-Wola Dębińska

Wola Dębińska-Maszkienice

Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki

Zachara Robert Prus Tadeusz

 

2

12.11.2023 r.

godz. 9.00 – 15.30

Wokowice-Bielcza Bielcza-Waryś

Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki

Książek Stanisław

Królikowski Bogdan

 

3

26.11.2023 r.

godz. 9.00 – 15.30

Perła-Wola Dębińska

Wola Dębińska-Maszkienice

Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki

Pierzga Stanisław Pierzga Bartłomiej

 

4

03.12.2023 r.

godz. 9.00 – 15.30

Perła-Wola Dębińska

Wola Dębińska-Maszkienice

Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki

Legutko Przemysław

Legutko Stanisław

 

5

09.12.2023 r.

godz. 9.00 – 15.30

Wokowice-Bielcza Bielcza-Waryś

Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki

Hebda Mieczysław

Pierściński Józef

 

6

17.12.2023 r.

godz. 9.00 – 15.30

Perła-Wola Dębińska

Wola Dębińska-Maszkienice

Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki

Królikowski Bogdan Pierściński Józef

 

7

07.01.2024 r.

godz. 9.00 – 15.30

Perła-Wola Dębińska

Wola Dębińska-Maszkienice

Zwierzyna gruba, zwierzyna drobna, drapieżniki

Legutko Przemysław Legutko Stanisław

 
Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” PDF Drukuj Email
piątek, 14 maja 2021 15:14

obwieszczenie1Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 283 z późn zm.) oraz uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego w złożu ”Jagniówka IV” z uwzględnieniem zarządzenia zastępczego Wojewody Małopolskiego z dnia 16.12.2014 r. znak:WN-II.413.1.45.2014/ZZ 

WÓJT GMINY BORZĘCIN

zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trybie jednolitym z dotychczas wprowadzonymi zmianami:

- zmiana III SUiKZP - dla złoża „BOROWA” w granicach wsi Borzęcin,

- zmiana IV SUiKZP - dla złoża „PRZYBORÓW” w granicach wsi Przyborów,

- zmiana V SUiKZP - dla złoża „WARYŚ” w granicach wsi Waryś

w dniach od 14 maja 2021r. do dnia 7 czerwca 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583G, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Borzęcinie – BIP. Granice obszaru objętego porządzeniem zmiany Studium pokazano na załączniku graficznym.

Czytaj całość materiału…
 
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa PDF Drukuj Email
poniedziałek, 28 grudnia 2020 09:48

obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 1421 K Zaborów -Bielcza -Wola Dębińska w miejscowości Zaborów, Dołęga w km 0 + 000 -5 + 400. Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
ul. S. Wyszyńskiego 6,32-80 Brzesko. W załączeniu skan obwieszczenia.

pdfObwieszczenie96.09 KB

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa PDF Drukuj Email
piątek, 04 grudnia 2020 09:11

Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa znak: UG.I.6220.1.2019 z dnia 27.11.2020 r. w sprawie wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn: "Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768-etap II".
W załączeniu skan obwieszczenia.

pdfSKM_C22720120314390.pdf141.39 KB

 
Obwieszczenie PDF Drukuj Email
wtorek, 10 listopada 2020 12:33

pdfPełna treść Obwieszczenia85.94 KB

 
Zawiadomienie Starosty Brzeskiego PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 października 2020 11:29

sZawiadomienie Starosty Brzeskiego, z dnia 08.10.2020 r., znak:
GK-II.661.5.2011.GD, informujące, że w dniu 26.10.2020 r. (poniedziałek), o godz. 15:30, w Budynku Wielofunkcyjnym
w Bielczy, odbędzie się zebranie Uczestników postępowania scaleniowego prowadzonego na obszarze wsi Bielcza, gmina Borzęcin w związku z budową autostrady A-4. Celem zebrania jest odczytanie decyzji Starosty Brzeskiego, zatwierdzającej projekt scalenia gruntów położonych w części wsi Bielcza.

zawiadomienie

 
Obwieszczenia Wójta Gminy Szczurowa PDF Drukuj Email
środa, 15 lipca 2020 12:30

Obwieszczenia Wójta Gminy Szczurowa informujące o zakończeniu postępowania dowodowego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW
nr 768- etap II". W załączeniu obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa znak: U.G.I.6220.2019 z dnia 10.07.2020 r.

pdfObwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa358.3 KB

 
Obwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. PDF Drukuj Email
środa, 08 lipca 2020 09:46

1. Na podstawie art. 85 ust. 3 oraz w związku z art. 3 ust.1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), informuje o wydaniu decyzji znak: UG.I.6220.4.2019 z dnia 29.06.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 sp. z o. o. nr BRS7002- A na nieruchomości położonej w Borzęcinie, działki nr ewid. 4036,4037 obręb ewid. Borzęcin”.

Wnioskodawca - P4 sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa.


2. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm./ oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia się Strony o wydaniu w/w decyzji.

pdfObwieszczenie Wójta Gminy Szczurowa524.83 KB

 
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania PDF Drukuj Email
środa, 03 czerwca 2020 10:59

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:„ Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z. o. o nr BRS7002 – A na nieruchomości położonej w Borzęcinie działki nr ewid. 4036,4037 obręb Borzęcin”

pdfZawiadomienie o zakończeniu postępowania280.41 KB

 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczurowa PDF Drukuj Email
środa, 03 czerwca 2020 10:55

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczurowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW nr 768- etap II„

pdfObwieszczenie Wojta Gminy Szczurowa222.09 KB

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information