Sobota, 16 października 2021 r. | imieniny: Gawła, Florentyny

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” PDF Drukuj Email
piątek, 14 maja 2021 15:14
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” .

obwieszczenie1Na podstawie art. 11 pkt 7 i art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 283 z późn zm.) oraz uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Borzęcin z dnia 18 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin dla części wsi Borzęcin w jej granicach administracyjnych” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego w złożu ”Jagniówka IV” z uwzględnieniem zarządzenia zastępczego Wojewody Małopolskiego z dnia 16.12.2014 r. znak:WN-II.413.1.45.2014/ZZ 

WÓJT GMINY BORZĘCIN

zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu VI zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Borzęcin” w zakresie ustalenia przeznaczenia pod eksploatację kruszywa naturalnego złoża „Jagniówka IV” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w trybie jednolitym z dotychczas wprowadzonymi zmianami:

- zmiana III SUiKZP - dla złoża „BOROWA” w granicach wsi Borzęcin,

- zmiana IV SUiKZP - dla złoża „PRZYBORÓW” w granicach wsi Przyborów,

- zmiana V SUiKZP - dla złoża „WARYŚ” w granicach wsi Waryś

w dniach od 14 maja 2021r. do dnia 7 czerwca 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583G, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Borzęcinie – BIP. Granice obszaru objętego porządzeniem zmiany Studium pokazano na załączniku graficznym.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 czerwca 2021 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie – sala narad, o godzinie 10:00 przy zachowaniu wszystkich wymogów sanitarnych obowiązujących zgodnie z przepisami w tym zakresie.

 Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam, że  osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium w postaci papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem). Uwagi należy składać do Wójta Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583G, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ocenie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany Studium podlega ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu

Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia 1 lipca 2021 r., w formie pisemnej do Wójta Gminy Borzęcin 32-825 Borzęcin 583G, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@borzęcin.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Borzęcin.

Klauzula informacyjna:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Borzęcin, 32-825 Borzęcin 583G.
  3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenie przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokument kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywanych wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego Urzędu Gminy w Borzęcinie, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z roku 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniem, tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę, wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wójt Gminy Borzęcin
mgr Janusz Kwaśniak

Załączniki dostępne TUTAJ

Share/Save/Bookmark
 
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information