Sobota, 13 lipca 2024 r. | imieniny: Irwina, Margarety
Programy realizowane z udziałem środków UE

logotypy-marginFestiwal Tradycji
poniedziałek, 24 lipca 2023 10:55

logotypy www

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn. „Festiwal Tradycji" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie

Cel operacji: Promocja artystów i produktów lokalnych z terenu Przedgórza przez organizację Festiwalu Tradycji w Borzęcinie w roku 2023.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego obszar Przedgórza

Całkowity koszt projektu: 80 496,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 42 101,00 zł

Czytaj całość materiału…
 
„Kompleksowe unieszkodliwienie wyrobów azbestowych w gminach subregionu tarnowskiego”.
środa, 23 listopada 2022 08:44

Nr Projektu: RPMP.05.02.02-12-0115/19

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oś 5: Ochrona Środowiska

Działanie: 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

Źródło współfinansowania:  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Beneficjent projektu (partner wiodący): Gmina Szczucin

 1. Wolności 3, 33-320 Szczucin

Gminy partnerskie: Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radłów, Szczucin, Zakliczyn i Żabno

Cele projektu:

Projekt ma na celu poprawę warunków sanitarnych i ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji włókien azbestowych do powietrza.

Cele szczegółowe to:

 1. oczyszczenie terenu Gmin: Bolesław, Borzęcin, Ciężkowice, Dąbrowa Tarnowska, Dębno, Lisia Góra, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Radłów, Szczucin, Zakliczyn i Żabno z azbestu poprzez usuniecie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 2. eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na człowieka,
 3. likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2032 roku.

Rezultaty projektu:

 • zwiększenie komfortu życia społeczeństwa, poprzez zapewnienie mieszkańcom możliwości życia w zdrowym środowisku i oddychania czystym powietrzem,
 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Gmin , co może wpłynąć również na ich rozwój ekonomiczny,
 • ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy
 • spadek zanieczyszczeń do środowiska naturalnego
 • zmniejszenie liczby zachorowań, będących bezpośrednim wpływem wyrobów azbestowych.

Koszty całkowite: 1 871 353,91 zł
Dofinansowanie: 1 497 928,00 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu: 14 kwietnia 2022 r.

Zakończenie realizacji projektu: 30 września 2023 r.

Tablica Borzecin

Czytaj całość materiału…
 
Utworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca rekreacji w m. Bielcza na dz. nr 2414/1
wtorek, 04 października 2022 15:32

W dniu 29.09.2022 r. Gmina Borzęcin podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca rekreacji w m. Bielcza na dz. nr 2414/1”. Zadanie będzie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa jakości przestrzeni publicznej, w tym infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej. Projekt znacznie poprawi jakość życia mieszkańców poprzez nieograniczony dostęp do miejsca rekreacji i zabawy dla dzieci. Stworzy dodatkowe miejsce spotkań i pozwoli też na większą integrację mieszkańców, zwłaszcza dzieci.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjno-budowlanego jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym wraz z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem na dz. nr 2414/1 w miejscowości Bielcza.

Zakres inwestycji:

 • budowa (montaż) urządzeń zabawowych oraz pozostałych elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica regulaminowa, tablica informacyjna),
 • utwardzenie terenu - ciągi komunikacyjne piesze z kostki brukowej oraz nawierzchnie bezpieczne,
 • zieleń,
 • ogrodzenie systemowe.

Urządzenia zabawowe:

 • Zestaw zabawowy wielofunkcyjny – 1szt.
 • Piramida linowa – 1 szt.
 • Huśtawka wahadłowa z siedziskiem typu 2 x deseczka+bocianie gniazdo – 1 szt.
 • ścianka wspinaczkowa –1 szt.
 • piaskownica - fabryka piasku – 1szt.
 • wóz strażacki – 1szt.
 • Karuzela – 1szt.
 • Bujak na sprężynie - konik – 1szt.
 • Bujak na sprężynie -talerzyk –1 szt.
 • Bujak na sprężynie –samochodzik –1 szt.
 • Stół do tenisa stołowego (ping-ponga) – 1 szt.

Pozostałe elementy małej architektury:

 • Ławka parkowa z oparciem – 4 szt.
 • Ławka parkowa bez oparcia - 4 szt.
 • Ławka parkowa półokrągła - 2 szt.
 • Ławka parkowa bez oparcia - 2 szt.
 • Kosz na śmieci – 2 szt.
 • Tablica regulaminowa – 1 szt.
 • Tablica informacyjna z fotokodem – 1szt
 • Ogrodzenie systemowe w tym furtka 1,2m i brama wjazdowa dwuskrzydłowa szer.4,00m, h=1,2m.

Wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 329 603,67 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 190 011 zł. Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: lipiec 2023.

logotypy

 
„Cyfrowa Gmina”
środa, 02 lutego 2022 08:24

logotypy

W dniu 05.01.2022r. Gmina Borzęcin podpisała umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Realizacja grantu przyczyni się do wzrostu poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego potencjału do reagowania i zapobiegania wyłudzeniom i oszustwom. Efektem realizacji projektu będzie usprawnienie pracy zdalnej, dostępu do elektronicznych usług publicznych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Zamówienie obejmuje m.in.:

 1. Dostawę sprzętu komputerowego.
 2. Dostawę, instalację oraz konfigurację platformy serwerowej wraz z oprogramowaniem systemowym.
 3. Dostawę, instalację oraz konfigurację systemu składowania i archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych.
 4. Oprogramowanie.
 5. Dostawę, instalację oraz konfigurację systemu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego (cyberbezpieczeństwo).

Wartość projektu wynosi 247 997,69 zł, wartość dofinansowania - 100% kosztów kwalifikowanych. Okres realizacji projektu - 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

 
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin
środa, 13 października 2021 13:19

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

W dniu 21.09.2021 r. podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin” dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Celem operacji jest rozbudowa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej pozwalającej na korzystanie przez mieszkańców Gminy z wody przydatnej do spożycia.

Zadanie będzie polegało na budowie sieci wodociągowej z rur PE fi 110 mm i będzie realizowane w trzech miejscowościach:

 • w Bielczy, wzdłuż drogi gminnej Wojnicka, o dł. 425 m,
 • w Borzęcinie Dolnym, wzdłuż drogi gminnej Borzęcin Dolny-Wisowatki, o dł. 1266 m,
 • w Łękach, przeprowadzenie wodociągu przez drogę powiatową Łęki-Wokowice do dz. nr 1611, o dł. 148 m.

Wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 622 780,02 zł.

Przedsięwzięcie jest dofinansowanie ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w kwocie 324 114 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pozostałe środki na budowę będą pochodziły ze środków sołeckich sołectwa Bielcza oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: lipiec 2022 r.

 
„Czas na aktywność w Gminie Borzęcin”
wtorek, 05 października 2021 07:02

Projekt „Czas na aktywność w Gminie Borzęcin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0044/18

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

NAZWA PROJEKTU: „Czas na aktywność w Gminie Borzęcin”

OKRES REALIZACJI: 01.07.2018 – 30.06.2021

REALIZATOR PROJEKTU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Czytaj całość materiału…
 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu”.
wtorek, 15 czerwca 2021 12:23

aaa

W latach 2015-2017 wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt przewiduje rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy OSP w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz:

 • infrastrukturą techniczną: odwodnieniem terenu i zbiornikiem na wody opadowe,
 • infrastrukturą drogową: zjazd z drogi wojewódzkiej, utwardzenie terenu: dojścia dojazdy, place i miejsca postojowe,
 • małą architekturą i zielenią,
 • ogrodzeniem,
 • budową zbiornika szczelnego wybieralnego na nieczystości ciekłe,
 • przebudową sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną inwestycją od strony południowej przedmiotowego budynku

Funkcja obiektu:

Parter:

 • część obiektu przeznaczona na potrzeby OSP (garaż na dwa samochody bojowe wraz z zapleczem socjalno-technicznym),
 • świetlica z zapleczem socjalnym ogólnie dostępna dla mieszkańców z wyjściem na ogród (część rekreacyjno-wypoczynkowa),
 • istniejąca część przeznaczona na potrzeby telekomunikacji – centrala telefoniczna (odrębne niezależne wejście).

I piętro (poddasze użytkowe):

 • sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem socjalno-technicznym

(sanitariaty oraz oddzielne zaplecze kuchenne) .

Obiekt i teren będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych (komunikacja pozioma - podjazdy, pionowa - podnośnik).

Rozbudowa polegać będzie na wydłużeniu budynku od strony zachodnio-północnej o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, rozbudowa od strony południowo-wschodniej polegać będzie na dobudowie na parterze sali świetlicy ogólnie dostępnej.

Nadbudowa polega na wykonaniu poddasza użytkowego przeznaczonego na salę wielofunkcyjną z częścią sanitarną oraz zapleczem kuchennym.

Przebudowa polega na wyburzeniu ścian, dostosowanie otworów drzwiowych do istniejących warunków technicznych, przemurowaniach, wykonaniu klatki schodowej na poddasze itp.)

Zakres rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku OSP w Borzęcinie Dolnym

 

Zakres istniejący

Całość po przebudowie
i rozbudowie

Pow. zabudowy

358,57 m2

466,52 m2

Pow. całkowita

358,57 m2

933,04 m2

Pow. użytkowa

297,29 m2

780,05 m2

Kubatura

1811,80 m3

3405,82 m3

Wysokość do kalenicy

6,05 m –7,50m

10,05 m – 10,77 m

W dniu 30 czerwca 2017 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 28.05.2021 r. Gmina Borzęcin podpisała umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie realizacji projektu.

Kwota dofinansowania, która obejmuje również przebudowę linii teletechnicznej, nadzór inwestorski i zakup wyposażenia kuchni wynosi łącznie - 2 128 500,09 zł, z czego dofinansowanie do robót budowlanych wynosi
1 957 788,18 zł.

Ponadto w roku 2020 złożyliśmy wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i uzyskaliśmy 1 500 000,00 zł dofinansowanie.

Czytaj całość materiału…
 
Publiczny internet dla każdego
wtorek, 15 grudnia 2020 13:52

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, do którego przystąpiła gmina Borzęcin, wkrótce zostanie zrealizowany dostęp do bezpłatnego internetu na terenie gminy. Zapewni go 13 urządzeń dostępowych, które dofinansowane zostaną ze środków unijnych kwotą 64 368,00  złotych. Została już podpisana umowa na przekazanie środków finansowych gminie Borzęcin na ten cel.

 

moja dotacja

Nadajniki mają być rozmieszczone w 8 punktach gminy łącznie 13 urządzeń, m.in. w

 • Urząd Gminy – 4 nadajniki
 • Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie – 1 nadajnik
 • Centrum Miejscowości Borzęcin Dolny – 1 nadajnik
 • Stadion Sportowy Borzęcin Borek – 3 nadajniki
 • Budynek Wielofunkcyjny w Bielczy – 1 nadajnik
 • Dom Wiejski w Warysiu – 1 nadajnik
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyborowie – 1 nadajnik
 • Świetlica Wiejska w Łękach – 1 nadajnik

 
Zintegrowany produkt turystyczny Subregionu Tarnowskiego "Trasy Rowerowe Pogórza"
środa, 23 października 2019 15:17

logotypy

Projekt realizowany w partnerstwie. Lider projektu Tarnowska Organizacja Turystyczna

Okres realizacji projektu: luty 2017 – wrzesień 2019

Wartość projektu Gmina Borzęcin: 140 000 zł

Dotacja dla Gminy Borzęcin: 87 402 zł

Łączna wartość inwestycji: 75 062,60 zł

Łączna dotacja : 43 022,14 zł

Główny cel: zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Grupa docelowa:

Mieszkańcy Gminy Borzęcin oraz powiatów: Brzeskiego, Dąbrowskiego i Tarnowskiego.

Zadania:

Przedmiotem projektu jest budowa oraz modernizacja tras rowerowych z uwzględnieniem infrastruktury towarzyszącej:

 • Gmina Borzęcin–wytyczanie i oznakowanie tras, infrastruktura towarzysząca,
 • Gmina Brzesko–budowa ścieżki rowerowej, oznakowanie, zakup i montaż infrastruktury dodatkowej,
 • Gmina Dębno–budowa tras rower., wytyczanie i oznakowanie szlaków,
 • Powiat Brzeski –budowa parkingu, miejsca obsługi rowerzystów, budowa siłowni zewnętrznej,
 • Powiat Dąbrowski–budowa trasy rower., budowa miejsc postojowych, oznakowanie trasy, infrastruktura towarzysząca,
 • Gmina Szczurowa–budowa tras rowerowych, infrastruktura towarzysząca, wytyczanie i oznakowanie szlaków, nadzór inwest.
 • Gmina Tarnów–budowa tras rower. i remont istniejących tras rower., oznakowanie,
 • Gmina Wietrzychowice–budowa tras rower., infrastruktura towarzysząca., wytyczanie i oznakowanie szlaków,
 • Gmina Miasta Tarnowa–budowa tras rower., oznakowanie, przebudowa istniejącej infrastruktury, budowa MOR, budowa miejsc postojowych
Czytaj całość materiału…
 
„Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123”. Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjn
czwartek, 26 lipca 2018 09:33

aaa

W dniu 21.05.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Borzęcin o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123”. Instytucja zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 1 299 625,24 zł, natomiast całkowita wartość projektu zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniesie 2 288 099,21 zł.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz
z wewnętrznymi instalacjami oraz infrastrukturą techniczną:

- odwodnienie terenu z seperatorem i zbiornikiem na wody opadowe,

- infrastrukturą drogową: zjazdy,

- utwardzeniem terenu: chodniki, place i miejsca postojowe,

- małą architekturą i zielenią.

Czytaj całość materiału…
 
Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego
wtorek, 12 czerwca 2018 11:42

Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą
w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj całość materiału…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2
© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information