Piątek, 02 czerwca 2023 r. | imieniny: Erazma, Marianny
Programy realizowane z udziałem środków UE

logotypy-marginRozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin
środa, 13 października 2021 13:19

Przechwytywanie copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

W dniu 21.09.2021 r. podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Borzęcin” dla operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Celem operacji jest rozbudowa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez budowę sieci wodociągowej pozwalającej na korzystanie przez mieszkańców Gminy z wody przydatnej do spożycia.

Zadanie będzie polegało na budowie sieci wodociągowej z rur PE fi 110 mm i będzie realizowane w trzech miejscowościach:

 • w Bielczy, wzdłuż drogi gminnej Wojnicka, o dł. 425 m,
 • w Borzęcinie Dolnym, wzdłuż drogi gminnej Borzęcin Dolny-Wisowatki, o dł. 1266 m,
 • w Łękach, przeprowadzenie wodociągu przez drogę powiatową Łęki-Wokowice do dz. nr 1611, o dł. 148 m.

Wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 622 780,02 zł.

Przedsięwzięcie jest dofinansowanie ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w kwocie 324 114 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Pozostałe środki na budowę będą pochodziły ze środków sołeckich sołectwa Bielcza oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu: lipiec 2022 r.

 
„Czas na aktywność w Gminie Borzęcin”
wtorek, 05 października 2021 07:02

Projekt „Czas na aktywność w Gminie Borzęcin” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0044/18

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

NAZWA PROJEKTU: „Czas na aktywność w Gminie Borzęcin”

OKRES REALIZACJI: 01.07.2018 – 30.06.2021

REALIZATOR PROJEKTU: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie.

Czytaj całość materiału…
 
„Rozbudowa i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu”.
wtorek, 15 czerwca 2021 12:23

aaa

W latach 2015-2017 wykonano projekt budowlano-wykonawczy oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Projekt przewiduje rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy OSP w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz:

 • infrastrukturą techniczną: odwodnieniem terenu i zbiornikiem na wody opadowe,
 • infrastrukturą drogową: zjazd z drogi wojewódzkiej, utwardzenie terenu: dojścia dojazdy, place i miejsca postojowe,
 • małą architekturą i zielenią,
 • ogrodzeniem,
 • budową zbiornika szczelnego wybieralnego na nieczystości ciekłe,
 • przebudową sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną inwestycją od strony południowej przedmiotowego budynku

Funkcja obiektu:

Parter:

 • część obiektu przeznaczona na potrzeby OSP (garaż na dwa samochody bojowe wraz z zapleczem socjalno-technicznym),
 • świetlica z zapleczem socjalnym ogólnie dostępna dla mieszkańców z wyjściem na ogród (część rekreacyjno-wypoczynkowa),
 • istniejąca część przeznaczona na potrzeby telekomunikacji – centrala telefoniczna (odrębne niezależne wejście).

I piętro (poddasze użytkowe):

 • sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem socjalno-technicznym

(sanitariaty oraz oddzielne zaplecze kuchenne) .

Obiekt i teren będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych (komunikacja pozioma - podjazdy, pionowa - podnośnik).

Rozbudowa polegać będzie na wydłużeniu budynku od strony zachodnio-północnej o część zawierającą: na parterze garaż dla dwóch samochodów bojowych straży pożarnej, rozbudowa od strony południowo-wschodniej polegać będzie na dobudowie na parterze sali świetlicy ogólnie dostępnej.

Nadbudowa polega na wykonaniu poddasza użytkowego przeznaczonego na salę wielofunkcyjną z częścią sanitarną oraz zapleczem kuchennym.

Przebudowa polega na wyburzeniu ścian, dostosowanie otworów drzwiowych do istniejących warunków technicznych, przemurowaniach, wykonaniu klatki schodowej na poddasze itp.)

Zakres rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku OSP w Borzęcinie Dolnym

 

Zakres istniejący

Całość po przebudowie
i rozbudowie

Pow. zabudowy

358,57 m2

466,52 m2

Pow. całkowita

358,57 m2

933,04 m2

Pow. użytkowa

297,29 m2

780,05 m2

Kubatura

1811,80 m3

3405,82 m3

Wysokość do kalenicy

6,05 m –7,50m

10,05 m – 10,77 m

W dniu 30 czerwca 2017 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 11.2 Odnowa obszarów wiejskich w ramach RPO WM na lata 2014-2020 na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dolnym na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu”.

Wniosek został oceniony pozytywnie i w dniu 28.05.2021 r. Gmina Borzęcin podpisała umowę z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie realizacji projektu.

Kwota dofinansowania, która obejmuje również przebudowę linii teletechnicznej, nadzór inwestorski i zakup wyposażenia kuchni wynosi łącznie - 2 128 500,09 zł, z czego dofinansowanie do robót budowlanych wynosi
1 957 788,18 zł.

Ponadto w roku 2020 złożyliśmy wniosek w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i uzyskaliśmy 1 500 000,00 zł dofinansowanie.

 
Publiczny internet dla każdego
wtorek, 15 grudnia 2020 13:52

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, do którego przystąpiła gmina Borzęcin, wkrótce zostanie zrealizowany dostęp do bezpłatnego internetu na terenie gminy. Zapewni go 13 urządzeń dostępowych, które dofinansowane zostaną ze środków unijnych kwotą 64 368,00  złotych. Została już podpisana umowa na przekazanie środków finansowych gminie Borzęcin na ten cel.

 

moja dotacja

Nadajniki mają być rozmieszczone w 8 punktach gminy łącznie 13 urządzeń, m.in. w

 • Urząd Gminy – 4 nadajniki
 • Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie – 1 nadajnik
 • Centrum Miejscowości Borzęcin Dolny – 1 nadajnik
 • Stadion Sportowy Borzęcin Borek – 3 nadajniki
 • Budynek Wielofunkcyjny w Bielczy – 1 nadajnik
 • Dom Wiejski w Warysiu – 1 nadajnik
 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przyborowie – 1 nadajnik
 • Świetlica Wiejska w Łękach – 1 nadajnik

 
„Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123”. Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjn
czwartek, 26 lipca 2018 09:33

aaa

W dniu 21.05.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Gminą Borzęcin o dofinansowanie projektu „Rozbudowa i przebudowa Remizy OSP w Borzęcinie Górnym na potrzeby Budynku Wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem dz. nr 5123”. Instytucja zarządzająca RPO WM przyznała dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 1 299 625,24 zł, natomiast całkowita wartość projektu zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniesie 2 288 099,21 zł.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku remizy ochotniczej straży pożarnej na potrzeby budynku wielofunkcyjnego wraz
z wewnętrznymi instalacjami oraz infrastrukturą techniczną:

- odwodnienie terenu z seperatorem i zbiornikiem na wody opadowe,

- infrastrukturą drogową: zjazdy,

- utwardzeniem terenu: chodniki, place i miejsca postojowe,

- małą architekturą i zielenią.

Czytaj całość materiału…
 
Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego
wtorek, 12 czerwca 2018 11:42

Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na nowoczesne źródła zasilane gazem i biomasą
w wybranych gminach powiatu brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR,
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj całość materiału…
 
„Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego”
wtorek, 12 czerwca 2018 11:41

„Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła na nowoczesne kotły węglowe w wybranych gminach powiatów brzeskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa
4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)- SPR
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj całość materiału…
 
E-urzędy w województwie małopolskim
wtorek, 08 maja 2018 08:16

Informacje ogólne

Projekt partnerski pt. „E-urzędy w województwie małopolskim” jest realizowany od 18.12.2017r. do 31.03.2019r. wspólnie przez następujące instytucje:

E-urzedy-w-wojewodztwie-malopolskim 1
 • Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący
 • Gmina Borzęcin
 • Gmina Brzesko
 • Gmina Koniusza
 • Gmina Miechów
 • Gmina Oświęcim
 • Gmina Proszowice
 • Gmina Racławice
 • Gmina Słaboszów

 

Wartość projektu wynosi: 1 489 344,00 PLN, a dofinansowanie projektu z UE 1 248 384,00 PLN

Cel projektu

„Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST z powiatów (brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i oświęcimskiego) województwa małopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację (SD) i (ESOD), wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji kadr w ramach 6 zad. w projekcie w terminie do 31.03.2019”

Czytaj całość materiału…
 
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap II
wtorek, 10 kwietnia 2018 21:48

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych
i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Iwkowa, Pleśna, Powiat dąbrowski oraz miasto Tarnów.

Czytaj całość materiału…
 
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I
wtorek, 10 kwietnia 2018 21:45

aaaaGłównym celem projektu jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych
i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Iwkowa, Pleśna, Ryglice, Szczurowa, Tuchów oraz Zakliczyn.

Czytaj całość materiału…
 
"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” wspołfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
wtorek, 09 stycznia 2018 09:58

Gmina Borzęcin wspólnie z gminami: Szczurowa (Beneficjent projektu), Szczucin i Wietrzychowice realizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin: Borzęcin, Szczucin, Szczurowa oraz Wietrzychowice” wspołfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W oparciu o umowę partnerską, kompleksowej termomodernizacji zostaną poddane budynki:

 1. Zespołu Szkół w Szczurowej (Gmina Szczurowa)
 2. Urzędu Gminy w Borzęcinie (Gmina Borzęcin)
 3. Zespołu Szkół w Szczucinie (Gmina Szczucin)
 4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słupcu Gmina Szczucin)
 5. Szkoły Podstawowej w Wietrzychowicach (Gmina Wietrzychowice)
 6. Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych (Gmina Wietrzychowice)

Po wykonaniu robót obiekty objęte projektem będą ogrzewane w sposób mniej energochłonny, zmniejszona zostanie ilość surowca energetycznego potrzebnego do ich ogrzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, zmniejszą się straty ciepła, wzrośnie efektywność energetyczna budynków a w procesie dostaw energii elektrycznej zostaną także miejscowo wykorzystane odnawialne źródła energii. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów ma wynosić 9.258,33 GJ/rok.

Czytaj całość materiału…
 


© 2011 Oficjalny Portal Gminy Borzęcin
designed by Mariusz Zawistowicz, Coded by Rafał Bakalarz

Zgodnie z Art.173 ust.4, pkt.3 informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym portalu, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.
polityka cookies.

Akceptuje cookies na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information